ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

ü I: î è »


è - - - - - ,,,,,,,,,,,,,,,, ü î, ç ÿ é ( î â and õ å). û ì õ â ç é û è Ì î, î и é ò *.
* 6 6 6x6 6 ò é é ò. ,,, û ::::: û a ó, ÿ ã è ÿ ó å (à î î ü é ç), î, î è, ì ó ÿ .
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

ü I: î è »

 1. 1à 1: î è "- ò
  à and û û ñ and â ñ å, ì ì, î û ì and ì ì ñ þ And ü î è ". Î and, and, , û and ò. ä. :::: ß þ â à. ì, î and ü é é ò é é è, î å о à â ì.
 2. ã I: è î è »
  Â þ ó õ,, å î ì å â ,,, à õ. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ é. Om û - - - - î Bloomberg, Reuters è McGraw-Hill. î é û and ÿ Reed Elsevier, Pearson, Wolters Kluwer è é, î å å é - Thomson. å î
 3. À î å à? And î é " í
  Â þ à - î î, î î ,Ì, å ê è? à a ,,,,, À ì- î å и, ò и к ó. Î î, å ò, å â, å è, û, û. Ó î å å î, î and k í è. À à ü î â õ, ñ ì â
 4. ÿ à " î? î? ê? å? à?"
  ü: å é » à é ä è, å ì î î à â and à. 1) ð ò ó ó ü ÿ ÿ k õ â â And à è Ü î â Å ÿ And and and î. Î ü â ÿ ÿ , å å þ ñ
 5. î- î å ë, î å å ò ü, î, ò ü, î å î û ?
  å å å ò к î, î û å. ,,,,,, And û a û þ þ þ þ þ þ þ, û à 98% to and. Î î å ñ þ õ õ õ â. ç î à (k ò å å? ") û å,
 6. î à é õ ÿ ç ã. È , , , ÿ a. Î ü è î ó ü?
  ò? and î, and and ó on û û û on ó, ë è í á ì? and î ö ÿ ç ã? è à, î î ø æ, è ì, ë, à What is it? í ë à? À û ì õ é, î â Å and å, to and. Î î û ü
 7. ß þ, î ü é - ÿ ü. Î å î ü ì ì. Ÿà ÿ þ, î ó ü ì ÿ, å ÿ î. Î å î ü, û ü î- ó?
  ü è ÿ. î- õ, ûà û å å ü ü ì, î and ì û û û ü, on ü à î å. é é é î ü å ü ü å ÿ, û ÿ. î - å ÿ. ì, ÿ à î ü ó ó, ÿ à ñ. ü à - î
 8. ÿ ---- ,,,,, ,,,,, to
  À ,,, ,, é ò, ã and å. à à a ü è ÿ ÿ ê ê ê þ, å û ì ë ä ì, k ÿ. à î ÿ â é å è Î ê ,,,,,, ÿ â ì, î ñ î à ì ÿ, à å
 9. Î ü, è û å, î ü ñ é â
  î- õ, ü ü and è õ ÿ. î- õ, å é è. And ó ñ î î, î é Ò ñ ,è, о ò ÿ é. , ((( ( Î å ò å à â õ õ, â õ ", ,õ, õ,
 10. å à à ÿ. û , ,,,, ...
  Î å ÿ à And à ÿ å ò, ÿ ÿ þ þ a, a a a õ? î ü ê ó, î ò à, è, ò ü, û å é é ñ â î ÿ, à à ò? Å å And û å о â â ûå , k à ñ and ò? Å ,å and û é ò, à à ò?
 11. Î è î, î ÿ î þ é î ì ,,,,, ???
  û å, î and î, and ÿ ì ó: à, ñ, å, î . é ò û î, â and to õ â. Å ò õ ì ÿ õ. å î ÿ ü è, ÿ And "and ", î î, î î ÿ î, å on on î. è û, û
 12. Î û å å - 2, on à á ì å Å and ü, î å å
  Å ü à ó ». ÿ ÿ ... Â ì ì å ò î õ k - Î à õ. ,,,,,,,,,,,,,,,, ü - à î And ü å â ,, ÿà ÿ à ü å à å. ê ü î é û, à à
 13. è, î è k í ü ü. À î í ò ü?
  Ó ò ü ÿ ü. Ó å ÿ ó î ÿà ü û è å [4] ÿ î, û and î ó é è, Ü ü è ÿ ì and ü k è. ÿò, and í to to and to ü. ÿ ÿ ÿ ÿ þ, í ò ü ü è ü é ç, k ÿ. é
 14. K ü, ÿ þ ÿ é à î,, î ü é, ó î þ, î and å ì û , ì ÿ î ì å. ÿ å å è û, î à ü ò à å?
  å å é And à å õ é. K ü, û û ü à ÿ î, î And é, - î ü ü à õ and ,È, ü ì â å, ü ì и ÿ, ü ü, ,,,,, ÿ ÿ Ñé , û å å ü å, û ò û. å ü å
 15. û å, î k å ò, û è, Î å ò î ü. À î û å á å, é ë ÿ è å ó?
  ñ ë ì ì, î î î, â ì, î ÿ and, and and ò. ä. í à ë ì, on ë ó on. å à í ë é, í à ë: ü ÿ ñ é î, î î û ", ,î ò, î ò , î ë î и, ÿ â and ò î, î î ë. ñ ë î ü ì, ì
 16. û å è, î ü ÿ ì - é é ê û. Î û and ì ü?
  À ü å à û and ÿ. ,,,, ,, Î ò. Ó î é í, î í ò î â And î, ,,, and à î ì å. Î ò, î û ì â and ò é , à ÿ ÿ ÿ î à. å
 17. Î å trigger (ð), and k ò ò, o a ü õ?
  Triggerî trigger ÿ ê é ê, å î, å å, ê. ÿ à Ë - î ÿ à, ÿ õ. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ a û å û: 1. ÿ. 2. å. 3. ê. 4. ì. 5. é ñ é î ó ó. 6. ë ñ î à ÿ. 7
 18. ÿ, î å ó ò a, , Ò ç ÿ. Å î and î ñ é û?
  ø æ, î, ,, à ü ä ì, î And To to ç î? î ó, í ü ì ò ñ. å î, î à û. Ó ü, î ì ÿ ü ü and Õ ñ ì õ. À þ å þ þ ü, å and î å ñ ì. å ò ð à
 19. ÿ a a ,,,,,,,,,,,,,,, And “About” with “On”.
  û û û , a a a a a. . Â Å ÿ ÿ ÿ Î ê ê and. K ò î k, ÿ å è ÿ ä , î î, û ü ü ì ì , å å ò ü ê. 90î 90% ì ÿ ì
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com