ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

And ÿ ó é and- ó ü Ì and à ã ò and ÿ ê ê ì, ó ü ÿ ì. Î å ü? Ò ü, ÿ ì é ö?


Ó è, å à ó à å: û Î å à îî, ,î à ü ò ü, и ü and î î ì? î å, î â õ ' ì å å, ó û å ÿ ì, ì î ü ba ì ñ ñ. Ü ñ é è è. Å å, î å î û ò ç- à ,Î, î û î å ü. ö å ò And à ÿ, å þ.
Î ó à å ÿ, î û å à å þ ü.
,,, î,,, , å é ÿ ü, and à ã ò and Ò ü è. å é, î î and û û ü é ü è û and û. ì ì ÿ î ÿ and ü, î, î û and ü, ó ο a ü ÿ. a. ü ü ü ü ü, à ..
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

And ÿ ó é and- ó ü Ì and à ã ò and ÿ ê ê ì, ó ü ÿ ì. Î å ü? Ò ü, ÿ ì é ö?

 1. À ÿ ,,,, to and ÿ a ÿ. ,,, à a a. ,,, ÿ. And ÿ ó ü, î ÿ é. ,,, þ þ... ß þ, î ü ó û, Ü. ê å ü?
  ,Î, î ø ü î ò î, î å Ò â ñ. Í ÿ þ ñ,, ÿ ò, î ÿ à Å à ü ç î à. Î ò ÿ ü ñ, ÿ ò à Ü ñ ì- î ì. Î é è, ÿ ü - å и å ò. ÿ ÿ ÿ ÿ õ è ê þ è
 2. ß - é ê, è ÿ þ, î à õ õ Ì ÿ à. Î ü, û å ü ÿ ì, à ÿ å ü î and è?
  Å ÿ è ü, þ û å, ì ,Î, î û and à ÿ ì î â? ü ä ì é and ä ì ì ? Ü ò, û ÿ ÿ a õ? , ,,, â é å û å å å è. And û and à ÿ ì î
 3. Î ü, è û å, î ü ñ é â
  î- õ, ü ü and è õ ÿ. î- õ, å é è. And ó ñ î î, î é Ò ñ ,è, о ò ÿ é. , ((( ( Î å ò å à â õ õ, â õ ", ,õ, õ,
 4. ÿ å ÿ ë ê, è ÿ þ ÿ é â ì, î í å ë õ é î é é. ß ÿ é à å, î î î. Ê å ÿ ò î à û?
  ó ì ì ì and î é ñ ì ì å ÿ. ,Î, î ò ó , å ò êì î ÿ. î, ü à ó é, û å å, Î î ü ü ñ ñì é. û ü î ç õ: î ü k, û å î å ü, ó û å ÿ é, î ü ó
 5. ûü û ü, ó ÿ ó ÿ ó é è. À ò ü è - â ì å, î À å ò. À î à à à à à à à, ο ÿ à â Å.
  î ó ó, ÿ ó, î û å þ ü â õ õ õ. å ç þ, k å ò и ü à and û of and of and. Î û å ü à and è, î ü à þ à à and à é è. å å ü û ñ ñì, î ,à ì ò, î î, û û è, î à ò, k é
 6. ß ó à. Ü î ÿ þ þ, û ü k à î ì à. å þ, ó è ì ÿ ó à õ and ü å Ü. ò ü, ó, î þ ÿ é?
  å and à é ñ. î, û å ÿ ü é. À a ,,, ò å à å å. ì, å, ÿ ì, î û å ÿ k, î å ñ and and. Î ü, à and ì? Î ë ì, î û û û ü î and ü î , and î ë ì, î û
 7. Î ò ñ ,ì, í í ò, о å ò Å â è ???????? ò and í í? Ò è í î, î ë?
  ÿ à õ î ò î, ì And û â and to. ,Ð, и î- о ò à é ò è ,Ó, î ó ì í and î í â Å So, this is the way to do it. Î ê å ò î ñ and è - ì and û û è ÿ. And to to, to to í, and And to to î
 8. î- î å ë, î å å ò ü, î, ò ü, î å î û ?
  å å å ò к î, î û å. ,,,,,, And û a û þ þ þ þ þ þ þ, û à 98% to and. Î î å ñ þ õ õ õ â. ç î à (k ò å å? ") û å,
 9. É æ è í î ÿ î ì. .. ì, î ÿ ì þ õ ñ ñè, û æ å ë à ó, í - â. Î å ü, û å ü ÿ é à õ å?
  î- õ, î å à ü, à î- õ, ì Î ü à õ õ ó ü, Â ì, î å and ò ü à î and à. ÿ ÿ ,,,, And ü à ÿ õ à, ü î, î ñ And to and. À ì ì ÿ ü à ÿ î à,
 10.  ì à ó ü ÿ »è ?
  ü ÿ ì - î ò ü ÿ Ì ÿ ç é û é, ÿ, â ü, ÿ and and. ó é î ü ÿ è, ÿ â and of and. Î ò ó, î и ò ü, Î and and and ü î. È ò, î û, k
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com