ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

é, Microsoft ì ü Yahoo !? ( ü II)

<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

é, Microsoft ì ü Yahoo !? ( ü II)

 1. é, Microsoft; Ì ü Yahoo !? ( ü I)
  Â ì ó *** â ð, ü Microsoft, и и ã, ü Yahoo !, è â þ î Î ó ó, ,à é î î ü Ò and é ë õ õ é ü è and. ÿ: Microsoft à ü Yahoo! 38à 38 ä â, è ð ë î å é é . Ó ê å ü, è í
 2. Ê ü à ü å ó?
  And û ÿ ,, û û û û.... Í ò, î â Ð and on on å to ,Î, î à ü. , on ÿ a a å à ð è. î à ÿ à k, ü û þ ó. í ò и о ü ò, à and å. ß à, î on à à -
 3. Å ì ò ü ó?
  é é ç õ â - é é ê. Ì ÿ å û, å â é ä â . é ò - å õ â â å. à, â ì å ò ü à ñ ñ and, and and and, ó »Ò î õ é.
 4. ì û ì?
  õ è and õ õ ÿ î k on- on ü, on a on and ò, î î ó ì- on î. î ì? "Â And å à. Î å , û and û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, â î â? é ñ, k ò ü ü, î û î å
 5. ¹ 2. ì ó ð â ð
  å å î î ÿ û - é ð à î ó. ü û, ÿ ü! Î à ì å ü, î ì ÿ À ò à ü è ü ì ì ì. ÿ à p a and Ò ò, ì à å on , ÿì ÿ - ò and à. ÿ
 6. ì í ã?
  à- î ã And å ì î ñ ì ;Ì; ,, ,,, à, Ó and and and and à and ÿ. Å â ì And ã í î å, ì å And å ÿ. Î õ é â å, û û û é è, å and û ó ó о а ë
 7. ì ò à ü »?
  ñ à å â ûà î Ì å å о à ò. é à à ü â å 90õ 90â, à â É å ü î é û î è, ó, â ì, é. ì ò â and? ì û è. Î ò é â é è, þ, î . , Â
 8. ì û ì?
  à à ò æ, ο å ò, о a ä é ü. å è, à î ü! ü and ñ ò î î: ü, û, å à è, å î, å é ñ ì. ,, î î , ü à û, ÿ ç- à î î à è ÿ ç--à õ
 9. ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. And å å , , Ì. ì ä ò î, î è, ò õ õ É õ ä ê ó, ê ò, ó þ. ü ñ î ” â û ( õ
 10. Î Å
  C å î, ñ And à à, é ò è è,,,,, ,,, Î , ,,,,,, Î ò ó å, î, and ò î, å î î ü â . û å è. â, ê è û é õ í à, ì å
 11. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð • Р Ð Ð Ðн
  à à - ,,, à, ç õ é, õ And and. and to â, , to, further, å, å, å, and å î å ó and å û ü êõ õ ó - â Ì å and ê ó î ó ó. û å â ì, î é à
 12. Ì û å è
  • ÿ ÿ Å ñ and and õ and; • and to to and to a And and é õ and ì; • ÿ ÿ ÿ ÿ,,, þ é û ê õ â. ì ì, and to and a, and à,
 13. ì ì å à
  Ó ñ è, è and è, è and And, a a a å ÿ, å å ò and and, and é. ÿ à and to ñ é é. ûé û á, û, è, û and û. å î å å â õ, õ è õ õ, å î ò 40%.
 14. Ó è ì à ÿ ÿ
  é é û â é å ü â 80-å û. Î à ü ò î ü î ,, ÿ å û, å è, And þ ü å à. Î ò ñ ë å î î ( é, 1987). é ç à
 15. Ò ÿ p and ? And? "( ÿ à)
  ü: ü é î ì к и и à È ÿ. å è: ü ó ä ì õ é: 1) å ê ÿ à; 2) î å â and x to; 3) î . ÿ: à, å, å , å å, Ç ( î -
 16. ì í é ð ÿ »?
  é and ü î ò ä â õ, and â and é È, î à à à ì ì é é. Ê ê, î é ñ ì õ ÷, à à, on and ÿ à on Ì å ÿ, î ò ã ÿ "(â ì Ì
 17. Å Ð Ì Í Ì Í.
  å - î ü, ü, ÿ ÿ Ì ì à â å. î å å î ÿ ÿ. Ê ÿ ÿ ü à, å ê ,,,, Ì and ì. é é ä ç î â å. ò
 18. 7.ï 7. ÿ ì å î î ì and ì? "
  Ü ò â ü è ü î, å ò õ â. ÿ à î on à ÿ í and ÿ í, ÿ ÿ and î à à and ÿ ÿ a â ì ü î ÿ - ü â à à å å, ì ì î ÿ à,
 19. Ì ì à a a a é?
  Å ñ ì ò é and î! È, ý- ü, ì â õ. ÿ ÿ ÿ ,,, ÿ à õ ê à ì å - ó. ,,,,,,,,,,,,,, and ñ ì. Ó õ à ü ÿ, ÿ à, ê ó à, é ì- î ë â
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com