ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

--Ë - å î ÿ à

K ò, ï k ç à û â å 1997 ó 19ò 194 â ç õ í é à î MHC: å î ó и î å Å, p o and å Å, and And and on Å and.
ÿ â è, and And ò å å35: and Ò å û â é å å â ( and ó þ, î À å î õ é é è è, à Î ü â ü ò And å â â XIX å) and  à à à ( ÿ ü - î 30 í ê). È à ÿ, î ó â ÿ î MHC- ì ó û, à - - - - - - ,,,, ì â î and. ñ ò о é î à, ò Î, î ð à Î ò о и, and î û î ûì, î и é, î î ü MHC- û, Å ü ê ,ì, å And And And a And å. Î í å ò, î é ü ÿ î MHC- ì And a a Å, Î õ â, è ò ÿ û, å ñ ü à, î îì ì, î å à è, à â é è. Î î ÿ and è ê- ê ( à, à å î и) - à è Å and and and è, ÿ ,, à å, à å, ñ and î ü, ο å, Ð î ó ó ç and õ . ,Î, î ì å ÿ å ñ ñ And H M MHC- , and a, à ÿ (ÿ ,: ü þ ü, î î ü ü à î þ è ó, à ÿ ÿ â ,,,, ,Ò, î å ò î ÿ õ MHC- â, õ ÿ î à).
K ì and î, å î î MHC-ì - î å î, à ò ü, å î. À ò å å å î ì â é å ÿ ê à ç õ í ÿ: ÿ, î à û å to ü å å ê ê ó, ÿ ÿ ÿ ê. é â õ õ î ó ó ë í, ð, â å û. 50 50 50 x ð, ì ì è Ì ÿ ó é ñ é å è, and 50 ð, Î :: à, ÿ and and k ì ç and è37. ü, î î é å î å ÿ å î ì ( and å) MHC- ì. û, ì, ò, î î ò ü å é é ÿ, à ì ì å õ- î ì, ó î î MHC ÿ, ÿ and å , and ( ( ), and ,, õ é ñ ì. Â ì, î ò. Î ò ë î ê ( ( Â ä ì å û, å ò å). Å è î Å ÿ ÿ, å ,, Å ü ñ ì, é ò î, à å ñ ì- î é.

<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

--Ë - å î ÿ à

 1. å à ÿ â è õ å è â Ì å î
  è, on V — VIII Î â Å è Å, û û .. ÿ- è ò é â é û è to þ ü â è. : :::::::::::::: é è, k k î ò о é and É and é è. ü û
 2. õ - î å î и ì and
  û ,, î î, û ü and and. û è: î ". Ò and ç é And é î ÿ: î ÿ é þ and and ü, Î, and and ó ο... þà þ, ü ó é â a. î í è ã è
 3. 1.ï 1. î. î î à
  and ( û and and é) ÿ â and î ó. É ÿ ò ì ÿ â é å: ü ÿ, å к ò â å ÿ ê å, î å, å Î å ü à ñ î / å and ÿ, à ((((( ÿ and î î ß).
 4. Ü É - Î Ñ É
  Ó , ,, ÿ à, î õ ò, and å and ÿ ç ó â å? å å å: ÿ, ì and û ü à ì å, à û ÿ î- on ü. Î ì, î û ì à ì å. à à ì ÿ à ø é ê è ó, å î ü ä é. À ÿ
 5. 2.ï 2. î ñ ì é and
  ü: å and é è. å é, õ à å and â õ, à å о а â. å 1. à ñ ì é "( ð é and í â è). Ü ò ì å å û ñ ì à è, î ç û, è ò ñ ì
 6. Sî î SQVID, and å å Ã å â â ì è
  SQVID ò é å å î, Å ç â SQVID. ,,,,,, û Ì ü å, û ü à ÿ è ÿ î õ. ß ð ñ ì è, î SQVID Ò и и î õ õ, à û ì î- о å ü. SQVID î ü î à
 7. 2.ï 2. î ñ ì ð é é »
  ü ò ì ò ð é é »( ì. å). ÿ à à ü ò ü ì å û. 1. å è ÿ à and and û â û and ?? 2. å å û é (( ( è é
 8. 2.ï 2. î ñ and and ÿ î ÿ
  Å å û And å å Ì è, î î å å î î ó î î and - -. Ì. Î â ì ì å ÿ Ë, î å å ÿ þ, à î ò ü, ü, Ò î ì å û, û, and. å »
 9. É ã ë ì ì â Å è À ë å ñ þ. À í ë ì ì, õ ö ë þ.
  Ñ ​​ î ü å ò ÿ è è è è è è,, , à ò é and é. þ, î ã å ò å ü ü, î Ñ ​​ î ì å ü и и ü å. î å ü? Ç î è ò, on ø ã and ü ò ì ì. õ ÿ ÿ å î ó à - ", - Ì î ó
 10. Î è â ê
  Â XIX å é þ ü ÿ ê, ÿ ì and à, Ì ì Î. Ì. ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ü. Ö à ë, î ÿ Å a Å é é. ÿ é û XIX à à ÿ à â é. • Ñ õ ð å ü: ÿ
 11. Î è â ì å
  ,,,, ÿ and - to and ÿ ÿ é è â é, à î , é and ÿ and â Ì å, å ÿ î and FEATURES: • ÿ ÿî î î à, • ÿ î î
 12. Å î ä ì
  Ê ÿ â å é û? Ì î ÿ î é é, è And to ü å û. À ò ì ì, ì, on ë â Å û and þ , ÿ ! Î ò, é ü ... à. ü î ò é к (î ç a). ü ì, ü ì, ü þ ó î
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com