ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

â, ì, í, î ü þ

å: ó í ÿ å î à, ì ó í, î î À â û û é å î à, þ Ê ì, à î å õ é å ò õ (and to ò í, õ â And â ) a). ÿ, î ñ â ì ò å È ( ð, ò þ ü, î ü Ü ü â ü ä and å- î ÿ10), a å ÿ ì, ì ÿ î ó û, Ò ë ü î ÿ é û î à. Î å ä â and, and î, à ÿ ÿ à õ õ.
ÿ ÿ ÿ ... å å: ð î à à Å å. And ì ÿ and õ é and ÿ ê ì ì. Î- õ, î ü ÿ ñ é: ü, ü è ü. î- õ, þ î ü: ü, ÿ è å and ÿ. ü â ì, î ”- î î î: â and é and ÿ é and to to and é é û. And ü ó, ü å þ î- Ü î à è and ü ñ à Ó õ é, î î ò ñ é and ü, to à to and on õ õ õ õ11. And ü é é û à, î À ,,, Ü å î è ÿ ÿ ü and È â ó. And ÿ ÿ à ò î, å ñ é þ ò ÿ â ì è, à é and î .... And ì å ò ü, on ÿà å å ì- о å ( è, ò, å), ì ÿ. ÿ à ò å ÿ, ó о a å Ò å û and ê ó å å å ò ÿ and ,,, Ñ ​​ì à ò å, k î â ,,,,, ó ó ó ó ó é é é.
é þ þ And â Î à å And ð í è é í. And and è Á È, ü í ò î. ,È, å ê ó ó À (â î õ õ), û, û, û, Ê and ñ ñ and, And on û é and ÿ ê ê é è, è î ÿ and î ò. ü, è à Á, û è, , û, ò å and ì and, û, ò î, å û É ñ è, î and to. Ë î ÿ ñ and ÿ and  ,,, , , , , À ñ ì ì ì and Î ò ê ÿ é and à , K î ì ì î ü å î ü à ì ì.
 é and ó þ è, ó î and and õ ï õ å ü Ü é é è ó Ê î- ì ì and and ,È, è ñ ì ì À. Î î ÿ ü â õ à, î é å â è. PROMOTION OF 2013 à â å é ”, ñ é è è û , þ þ þ þ ñ ì ì, ó å î Ì ñ, õ And Å Å a à À and À Á. Í ÿ and è: ÿ, ò Î à ò, î and ÿ û. ì and ì ì, ì â, å û ò î, à ò å è å å à þ þ ,,, on on õ Î ü ñ à. Å î, î â ì And å å Î ü þ è ó é.
å ò î ÿ õ õ ,,, And ÿ and å. å, î ÿ ó ó, - î å å à é, ç î È ÿ â ,, Ò î ü, î ò ÿ ü â ì. È î, à ÿ ÿ and ÿ, ü î ,ì, î ñ - on --ü ÿ à, и And æ í ÿ ó ñ ì and é é þ, î, å î, k ò à. é ñ, î þ þ þ î ü å é - ÿ î î î, û ã å ë å о é и и é. ì, and ì ò à ü ä Ì â â é é é è å, î ò ü î å ü þ Â - - - - ::::: ::: ÿ ÿ å à ë, ó , -, -, ,, À ü þ þ ”. Î î å, ì ÿ ü ñ ì è. ü ó à ó ó è, and î.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

â, ì, í, î ü þ

 1. þ î à ...
  À ü à å ÿ - å. Î å é ä û, é ì ñ î à. Ò ä à í ç- à ÿ ì è. To û û è è and . (Â å â û î à ÿ à.) ÿ - à õ â: î î ì, î ñ (ì (á - ü
 2. Ÿ Å Þ Î - À.
  û û û û And þ a And é û ÿ. È î î. And ò å ü, ,ü å, ü ó â . Å ñ ì, ò å è û î Ì å, å ü å û è, ÿ ÿ õ - î è and ü ü å. û à- ü,
 3. À and ÿ , ñ ü å à, î å å þ î, à ü ê ó?
  , î è and í b ì. Å å è å è ò î, û é ç ñ ã ÿ î? å ü, ÿ, î æ ÿ î ì, î ñ È ò, ÿ, î, í î and Å ò. ß ó, î и ÿ ò ÿ ÿ. Å å ÿ, î û k î å ÿ
 4. î ÿ é
  û, å, î and û ü å ÿ à è ÿ ÿ ÿ, þ à - to. û û ,,, û û ÿ, ÿ ê ,À, à õ å and ÿ and å, Ê и î ÿ. à õ õ à ÿ â - û to è è è è è å þ
 5. ò ( î â)
  ü å û è û! Î ü è ü å å è! Ö à à: 62 ñ., 7 ë., 3 s.., 64 ð., 4 ä. Ê õ â: ü ÿ, ü ÿ, ç, ç î ÿ, ³ è, ÿ è î, ³ à ì ³. ᒺ ò
 6. ÿ ( î à)
  Î ü þ þ è a Å å î. ü å û è û! Î ü è ü å å è! Ö ò 㳿 à 㳿 à 㳿 ÿ Ҳ Ͳ À ֲ Ͳ È Ss ײ Â ֲ¯ Î Ͳ À ü: À î Î.².
 7. Å È, ÎÅ Î Ì
  î and ÿ ü õ õ ( é é ò, û, and ð.) , and ç Dà Dictyocaulus, and â õ. À î. ü - û - å è, ç õ â. û D. filaria and D. viviparus ûé û, î à. à à - 17-80
 8. À À Î Á È À È
  é ü Ð. ñ, é ð ñ í, å û Ã. Ñ. à, Í. Â. î ( å î + à), é ü Î and and ä õ â and and and ÿ and ÿ à. î à ç- à ÿ óâ â ο ÿ õ é.
 9. Î ò, and î ü ò, à õ é å ü
  À î, î о å ò. ü è, à ü è, è ÿ to Ü î k å å. Î ü à ò , , a å, è. À , to k and . Î ò è k, î ,å å ü ​​ ü î- о â é è,,, î â ÿ ÿ.
 10. ÿ õ, î î ë и, î - k - - å
  ü à õ ø - å ÿ. ß ,, ,,, ,,,,, î, ä. à å ü, å - à õ ÿ î - å, å à à. Î å ü ê: â ñ Ñ Ñ ì ó ( å þ and å ÿ) and ü ì ,Ì, and î ü à 1 ñ ( ÿ - à 10–15 í). Ê ñ è à
 11. Ê î ÿ ó ü ñ ,ì, í to ü. î å ü?
  Ü ÿ é è å þ, k ü ð k , Î ñ о а í å ë é ò. and î - ,,,, ,,,, Î í ò, о î â ì- о ò. ,Å, å ü And û Ã è, ü à î- î ü, û ü ó - ó. Ñ ​​ é þ û å ñ ì? î,
 12. Å Å Û, Å Î Í ( Î Å È, È È- È)
  î å û - í ç â é è, é ë í â and ñ ñ þ ü é ò, é î õ é: í- þ è, î, å ÿ. î ì ì and ÿ: • å û, å î ñ- í ( î
 13. K ü, ò è ÿ é ã î- ó, How does it work? ????????
  ü å ÿ. à à ,,,,,,,, ,,, ,,, , , a å ê ü, ÿ ÿ ò ÿ, Å and û and Å à. Ì î и и, î и ò ü и, и ,Î, î å, ò îì, о ò ñ è and î- î å â å. ì å û å ü î
 14. î- î å ë, î å å ò ü, î, ò ü, î å î û ?
  å å å ò к î, î û å. ,,,,,, And a û þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ, û à 98% to and. Î î å ñ þ õ õ õ â. ç î à (k ò å å? ") û å,
 15. ÿ, î å ó ò à î ó, ,î ,í Ò ç ÿ. Å î and î ñ é û?
  ø æ, î, è ,, ü ä ì, î and è to to ç ?î? î ó, í ü ì ò ñ. å î, î à û. Ó ü, î ì ÿ ü ü and â õ ñ ì õ. À þ å þ þ Ü, å and î å ñ ì. å ò ð à
 16. Å ì ò ü ì è Ì. Ê ì ü é å 6 â, ì î å, ì î î å î?
  Î â å 6 â å ü ó, å û è. å î ü ÿ þ, å þ ó â Å ê é å ÿ î à þ . And å 6 â ò ü and þ ó, þî ...... ûà û ,,,,,,,, , ì ü â å and ÿ õ
 17. ß - ÿ à and of à. And and of to. ü ò ÿ é, à ü Ü ê é ó å, к î é à ü. ó è ÿ ü à õ é? à and ÿ à ü ì?
  Ó ó í ò à ò s, on ø ì ò î. å õ é. Î à ü ò, on û å ü à õ, ,, û ÿ ÿ é. à ñ, î, and Å and and, å, î ÿ ÿ ü à,
 18. Â é å ÿ ü ì: :ì, é â, ,È, õ ì, õ ì. å , ó ì ì à ÿ î ÿ. æé æ ò, î à à ÿ ì, î î - â å é. Î ü í a ,,,,,,, ?? And?
  Î ò ò â, å å и à î ÿ é. And and û ÿ ÿ â âé å é? î õ ë? ì, î û ü and ü é, î ø æ Ë ì: ß å ó ü é, ο и î k î ÿ, î î. ü and é, ÿ å â, ó û ü è . And ó and à à
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com