ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

Ì ü €ó ñ ì î


ã í, í ç õ é î à, ë å- î ì and èë é. And ü è, î é í â í , And é and k â 1809 ó. Ì å å and ò on a a. Â î î î î î ó, â, and ò à î ,ì, Î ο a ο ο ο ο a a. To. ÿ, î î ç- à à é í ó à î ò ì å - - - é è à.
Ñ ​​ ì ì ó à î ÿ ÿ6. î î, , ;;; î í ë â å, î ò óõ; Î é í ü, î å ó óõ; ò, î å ò; ö, î í ü and to. é, â õ û å and ÿ, ò ã à é å, to é è, é é è, õ õ õ. å å, ì å ÿ and ñ ì ÿ, and â ä í putative vomeronasal organ - é é í - è ò î â . :: â â 17 û 17 17 17 173, é and ÿ- î à. å, î é í. Î û å å ì, on on on í, on on ÿ à, å å î!
î ó ó, à Å a, à ÿ. Ñ ​​â ì, ò and and ü û è Ü å å è / and é ñ â å î ÿ ë, õ And and. À æ ò and â ì é í, and é é é, and å å å å è - ñ é. ß, þ. î ÿ þ, î à, û î î a ñ :Ò: (((and ,,, ), k ò ,à õ â, î å, ì û and ü. å, ü å î îи ( ÿ о и à Î ü å- ü å å ), Î î Ð Ð Ð ο õ õ.
é 1971 à â å Nature à ÿ û ê- ê, þ ó â And â .é. Î î à å û ü î à ,, à ÿ ÿ ÿ î î î and â. å and õ ã ó â å: À ò í ø à ë, î ο â â û and a ò å, ì â õ à ì å, k ò, î î å û ò ñ à. î, å à and? ”È about à k- k, ÿ à ( à ò and ÿ é î 23 à), ü ü and ü And and é ô î ,ì, î ó ,í, Õ â ì è, ÿ å û. À â å о à à k, õ â ì è, ÿ å á õ and ,, and ,,,, É ñ è. Î à ü î, û Ü And å å: à à î å û õ ã è k î Å î ÿ ã ê .. Å è ñ è, k ë ç õ , Ò ê ó, î é ë ÿ (â ì à à ÿ ) and ÿ ÿ Å .
À ê- ê à, î å î ñ ì â, on å à à é è; À å à, ð, î и î À on on ÿ ÿ and to û â î ÿ ÿ ÿ , à.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

Ì ü €ó ñ ì î

 1. 7.ô 7. å à, and à î- î î sssn
  8.ô 8. î ü þ ó, and and and
 2. ì û ì?
  õ è and õ õ ÿ î k on- on ü, on a on and ò, î î ó ì- on î. î ì? "Â And å à. Î å , û and û ü ø ñ ì ì - ì k ò ü, â î â? é ñ, k ò ü ü, î û î å
 3. ì û ì?
  à à ò æ, ο å ò, о a ä é ü. å è, à î ü! ü and ñ ò î î: ü, û, å à è, å î, å é ñ ì. ,, î î , ü à û, ÿ ç- à î î à è ÿ ç--à õ
 4. ì ò à ü »?
  ñ à å â ûà î Ì å å о à ò. é à à ü â å 90õ 90â, à â É å ü î é û î è, ó, â ì, é. ì ò â and? ì û è. Î ò é â é è, þ, î . , Â
 5. ì î î?
  Å é û ò þ ü ü â. And å å , , Ì. ì ä ò î, î è, ò õ õ É õ ä ê ó, ê ò, ó þ. ü ñ î ” â û ( õ
 6. Î Å
  C å î, ñ And à à, é ò è è,,,,, ,,, Î , ,,,,,, Î ò ó å, î, and ò î, å î î ü â . û å è. â, ê è û é õ í à, ì å
 7. ì í ã?
  à- î ã And å ì î ñ ì ;Ì; ,, ,,, à, Ó and and and and à and ÿ. Å â ì And ã í î å, ì å And å ÿ. Î õ é â å, û û û é è, å and û ó ó о а ë
 8. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ñ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð • Р Ð Ð Ðн
  à à - ,,, à, ç õ é, õ And and. and to â, , to, further, å, å, å, and å î å ó and å û ü êõ õ ó - â Ì å and ê ó î ó ó. û å â ì, î é à
 9. Ì û å è
  • ÿ ÿ Å ñ and and õ and; • and to to and to a And and é õ and ì; • ÿ ÿ ÿ ÿ,,, þ é û ê õ â. ì ì, and to and a, and à,
 10. ì ì å à
  Ó ñ è, è and è, è and And, a a a å ÿ, å å ò and and, and é. ÿ à and to ñ é é. ûé û á, û, è, û and û. å î å å â õ, õ è õ õ, å î ò 40%.
 11. Ó è ì à ÿ ÿ
  é é û â é å ü â 80-å û. Î à ü ò î ü î ,, ÿ å û, å è, And þ ü å à. Î ò ñ ë å î î ( é, 1987). é ç à
 12. é, Microsoft ì ü Yahoo !? ( ü II)
  å ÿ é é, û â ,,, ñ ì and é ê. And î ò å ÿ ñ Thomson Corporation, ì û ü ÿ ì. Î ü ó ñ ü à 6x6, î ÿ ó. Ê å, û ì, î ÿ ü ü õ
 13. é, Microsoft; Ì ü Yahoo !? ( ü I)
  Â ì ó *** â ð, ü Microsoft, и и ã, ü Yahoo !, è â þ î Î ó ó, ,à é î î ü Ò and é ë õ õ é ü è and. ÿ: Microsoft à ü Yahoo! 38à 38 ä â, è ð ë î å é é . Ó ê å ü, è í
 14. Ò ÿ p and ? And? "( ÿ à)
  ü: ü é î ì к и и à È ÿ. å è: ü ó ä ì õ é: 1) å ê ÿ à; 2) î å â and x to; 3) î . ÿ: à, å, å , å å, Ç ( î -
 15. ì í é ð ÿ »?
  é and ü î ò ä â õ, and â and é È, î à à à ì ì é é. Ê ê, î é ñ ì õ ÷, à à, on and ÿ à on Ì å ÿ, î ò ã ÿ "(â ì Ì
 16. Å Ð Ì Í Ì Í.
  å - î ü, ü, ÿ ÿ Ì ì à â å. î å å î ÿ ÿ. Ê ÿ ÿ ü à, å ê ,,,, Ì and ì. é é ä ç î â å. ò
 17. 7.ï 7. ÿ ì å î î ì and ì? "
  Ü ò â ü è ü î, å ò õ â. ÿ à î on à ÿ í and ÿ í, ÿ ÿ and î à à and ÿ ÿ a â ì ü î ÿ - ü â à à å å, ì ì î ÿ à,
 18. Ì ì à a a a é?
  Å ñ ì ò é and î! È, ý- ü, ì â õ. ÿ ÿ ÿ ,,, ÿ à õ ê à ì å - ó. ,,,,,,,,,,,,,, and ñ ì. Ó õ à ü ÿ, ÿ à, ê ó à, é ì- î ë â
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com