ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

Ü and à.


ÿ à â à " ü è à" à å î ç õ õ â. Ó ó à û and û è è , î ü å ò ü å ÿ, ê ò. å, ì ò, î å é ü, å ÿ ì ì, î ò þ þ, ÿ ü å " à" è " â", î ð ,Ü, and ÿ å, î ó è. Î õ ì â and ü à ì, Î à à à, and "k To and to ". Î å ü â õ é õ â è ,, â ÿ "", è,, " " ü ( à ì õ- õ ì) ê ì Ì and ì â. À ÿ è ÿ ã à, þ: " å ê, å à ê ", ò à à ÿ è à à … ü ê à, ÿ à î ÿ ì ì: " à and à ó? ". é å à è ÿ ÿ, ÿ, ÿ to î à é and þ ÿ ÿ ÿ. ß p a â â ,,,,, À and é é … è, þ, å ü. Ü î å, î ü ì, ó å a ,, ÿ a ü,, Î ò î â . And. é ê and à - ÿ and è ÿ ñ ÿ, ÿ ÿ ü ÿ. ü å … Ñ. î! ñ! ß þ þ ,,, of of to. Î å ë í à, â ò à é ñ: " ì a a, and í? k? ". ñ é, î ë ó õ, and ο â , í ë: " ..." å â þó ÿ õ - û å â, î õ â - . Î ü à ò à ó. À å û õ â and õ ì. å þ þ ó. Å and å Å and ñ and â ì å. And and, and þ ü ÿ î å. Î å å à õ õ õ - è ñ è î… å â é é í. û- û ñ ñ and on û, on ÿ e, p a- a " a and è" , and and ÿ and of ο é and ü à, and ó o a ü ó, à ,, è, À ó ò … ,, And and ,, ÿ a, é é, è ÿ Ã Ã ò à , ò - û ü à ò à, … ü ó ó! ì à à ò, and ò a And î ó. ¸ é k å ó ò. î, ÿ, and ü ê þ of à , à ò ó ó ó þ þ ... ê, î û û è,,, Î é ò ñ and and- and . û ñ å ì ü è, à . Î ò ü î, and to î à . ì î ì å, k î ì å, ì à å é è, и å ñ é. î " î" å and?
å ü è, å ÿ ê ê ì â. Å ê î å и и å 600 õ é, õ ì ì è. Î î, î è, å ó, к 3-4 Ì ü ò è â 3 à å, ì и, ì ó å è. Î ì, ì â ì ì å "Pediatrics", å and à 40% ò k õ é ó â. å, ò and ü à. .Â. â and Ë.Ì. â ò â Å à. é ä ":" å à à, î ó- ó. à î, к î, û, and è â à. å å. à é ä, ,,,,,,, é ê, é è å é è ê ó ó, ò и î Ó ì ì and é. ÿ à å " ÿ" ò ì, å î å þ ê ê . Ê é í â ò ä í ü and ü. ÿ ÿ ü, ÿ ê. À å, å ò and ο ü and And ì ì? à ,Ò, î â û û Å õ é ÿ ì ê å.
ò ü, à ü? û û , , þ þ þ - þ Î å à, î û û ü, î à ÿ ÿ,,,,, ì ì ì and ìì. "... à ì å ü þ. î, ü ¸ å û, å î ü ì, ÿ à à ñ: "à and à ó ? ". Ò and on and þ ü?
ÿ å û: î î, Î ò ì é é ò. and ÿ: î î, î ò å â å ( é, ì, … ò â î) å ñ ì and ì ì. ÿå ÿ å â Ð å. Å and å î þ è, ÿ ç õ ì è èâ ÿ. ü å î à ü. À é ü à å à à, þ ÿ ,, û ì ü è- è. And and and To Å û a À ÿ p ÿ ÿ ÿ ÿ è. And and and ó à ÿ û ÿ - û. and and and - to. Ó ó è ò, ü à ü ü å- î å å, î ò ü î å å, å å î ÿ è to and. ü ì ë é, é ì à ,Ì, à à à ( of a a a to a), å â å î, è å è, â ο and ê ì, è ÿ ÿ: í - ü, é - ó. ø, é ü, ç ó å, à Ç ü å ë ​​ ü. ,É, ñ é, è à õ ó, ë and å ã ÿ 1.5 à! Å î ÿ í î ë ó. Å ò à … å à à ÿ â ì, î í ò î à --À - ë è í, ÿ õ è. ò é í ó à ñ à -3-õ a, and ÿ þà þ ü - å ê ó, è, å É and â, è å- å å. Î î å ü ÿ à, ÿ ñ å and and. ÿ ÿ ÿ ÿ. Ì î ü, î ÿ à î È ,,,,. Ó å å å è ò å è è ,, è Ò ü ü î à, à and Å and "" Ü ò " ó, è ÿ ò è, and ì è? Å ò ò à ü è ,,, to é è. õ é à ÿ. è, ÿ ,,, ÿ å å û, ò ü ü, ÿ ò ,Ì, é ò. ÿ û û û ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ â õ é, ø ò ó ñ and e è, è å ò êé à à о ÿ. î å î ÿ and ü ñ "ì "Ì ", à ü ü î è ÿ. ,Î, î, é ò, ì ç ò и â ,È, é, ê, ÿ of å. å, ø ò ó, k å þ î ü è ü é ò. Ò and é à à, ñ a a Î ü â And é and? .. and å ø ò (and ò) ü " î" - å, ì 2-3 à, ò è Ñ ò ñ þ, ñ ñ þ, о é å ê ò þ, í ä ¸ é. ä é î, î à, î ó, å, î, ü è ü, k å ó, ó ó !!! And ñ ,,, and å û, é ç í ò ü å è:
· û, û, û â; · ç, ò, å and .ä .; · k è k à; · é ð â å; · ÿ ü, é ë; · å ì è, å ä þ and ÷ ; · Ç ò è. Ü þ ÿ é é ç and À û Ѹ "" "" ÿ ÿ::::: ,,, û ó, à à é - å ¸! " à à, ο о ó þ.
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

Ü and à.

 1. è- è
  é ü, ê û ÿ å ç â? Ê ç â à å? î, û ì å å ÿ ç õ? å ü. û å è. û û ÿ ÿ ÿ . Î ê and ó, à à à: ß ÿ ÿ â. ê å ü? ü é ä. ÿ- à å å and ç é, ð
 2. ü
  ÿ ÿ ü. ü ü å û, å and û ü å? k ò î î ÿ ç û û û û û û Ì å û: - å å and ÿ å. - î ÿ
 3. Ì ü î.
  ò î, k û ì ó ü, î ì ò, è à ì å ( é!). ü ó, ì î î ü ü, ì Ü â é è. å, î ñ и ì, ì, ì Ì. ü û è è î û å ã, á â ò
 4. " ü à ì è ò"
  Å î ü ÿ þ ò ÿ È, î ÿ and ñ ì ì. å ü å û, And å Ü ì ó, â é and ÿ â å î é. À î ò ü å, ü ò ü é, é è é. Ò ü å, î ü à. Î ò î
 5. Ê ò ó ü
  É ê ò ÿ ç é è, è ÿ ó ÿ. î å ü? Î à ü å ò î. , , , ÿ ,,, Ò î ç é и. ÿ à à à ò é û ì é ç í. û ü ÿ, å å å è å å
 6. ê ê ò ü
  ì å And à ñ þ " ì è "(ëë." Suckling "). Î å ( ë. Sucking) î î, î k ò î ì ì ì и ì ì ì. Ñ ​​ ÿ ó ó ó and And à, å ó ÿ. ñ ÿ ò ñ ò ó ü ê. And ÿ ì- -î
 7. Ê ò ü î ÿ ÿ
  ÿ ÿ ÿ, a ÿ ÿ, and, Ò ü ü. À ì ü î. ì, å õ à å å å, î to ÿ ÿ ÿ ÿ to. ü ü å. Î ó î î ü. î å ü? å î å, å ÿ and а и. è ø í, ò,
 8. Ü Å
  ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ü å ü å ο and ÿ à ó. Ñ ​​ò ü ê ó û é, õ, Î å å å and å k å å. ÿ ÿ , , ò î ü þ. Î à û å, å à ò å
 9. K ü ò è ò î
  å î, k à ü ò î, and k å ü å ó, ò ì ü å å Ã p o Î à ÿ and and ò î. å û ( ÿ) - î å à ÿ and ( and), ÿ and ÿ â and ò î. Å ç õ k î
 10. Ñ ß Î À È Ê Ê ѨÒ Ü
  Ñ ß Î À È Ê Ê ѨÒ
 11. å ü [ þ] ü é è é, Ü å þ, à å ü þ ê óâ
  à, ò ü ü é, [ ü] ÿ å ü â; Î [ ÿ] å ê ì. î, å û ñ ì, î Ò â ì è. û û ,, ,, , û û û û û Î î à. [ ì ì] ò ü and î ò à
 12. à ê þ
  ñ å ÿ! Î å, 85-90% õ é â é å ÿ î. Î à å à ò, on ü þ ûà û and å û. ü ê ó þ å î. And é é å and and à % ûí .ü ü þ û 97% å î, ê
 13. å è
  É k ò ü k ,î, î ò ÿ è. ó è ÿ ü ó ó? And ÿ ñ é þ â and. å û ò é ö è, å ü â è. ,,,,,,,, , ,,, ò ü, û ÿ. And on to a, on to to a ÿ, ì
 14. ÿ à â and è
  à â And And to ü é ç í , É ê ó þ ÿ þ. Ü Ü and ü î ó î ÿ. ó å ÿ ü å. Î î ü ü â è è,, í ë ü é ê. î ÿ å ü,
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com