ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

û û î î þ þ þ..


And å ò ü õ é þ. Î å û ò, å î, â Å å â, â å. Ê ü ü ò é ñ? ó and ÿ ü þ à?
ü þ ò ÿ à, ó é ü ü. Î ü óõ õ í, î å ü âå è. , ,, ,,, ñ ò и, î ò â è. ü ò à "è ", ÿ è å . ü î å " þ" è " þ", è Å a, ÿ à, ò ü î! û þ þ þ ,,,,,, ü, î å! å î, à à õ and å Ì ì - to ü à ê, and, to ü â é å, ê ü, ê ü à õ, û î î o and and à, ñ ÿ ì ì, à å ê, û ò ñ ë î é, é è é. And é and ÿ þ à é å â ο ó þ à å ü. What is the word, what is it about?
À å ÿ ÿ à k À ü õ þ à À ó û and on î, on í ÿ é à. Ñ ​​ õ å í è ü å å. Î î а и í ÷ Ì, and and ó ο ÿ ÿ ÿ ü î- î å. Ü à þ â õ õ õ, ê þ, î à. Â è, é ê í Î à î î. Î ÿ î - è, and î î ó! Å and ¸ å û ü å è, and â ó å å ñ à ó û. à à! ,,, ??????
Å ÿ ø ò ü î 10% à ò ÿ, î ,, ñ ì и ì à ó û. K î, ç î é, å ÿ û Ç à é, k à ì ì ,,,, 200 200 200 200 â þ. Å and î ü ó è?
î à à, â å 2-3 k, k ò ç Î à, î ò ü å - ç 20-40 ò î ÿ, è å - î ç â è. Î ü å- î å and å î. å à à, ø ò ü î, â ì é ñ â å ÿ, à þ å å 3-õ . . Î é ì ÿ , a, ÿ. And ø to o and to ò, to a a a a ü ü ó ó. And on to on . Î î, î and ÿ?
And ÿ ñ ñ,, And û ÿ ÿ é, î ÿ å î.
å î à ó ò ü å, ì î ó, î â å to ÿ and And, and à é ü à to on , Î î ó. , Of and  ÿ ÿ ÿ ÿ, å ò ü â é, ì é . ÿ ò ü û, and ø å ò - on to û, and to on and. Î î è k í ü ü?
ü ÿ ò ì ê. í ò ü ò 5 ò î 1,5 â. ÿ í î ÿ Ó þ ,, and ü å î õ ò. Ê î ü è?
And ü å î ì. Î à î î à û å ü ü, k î, î and å å, î ñ ì. Å å and ò è ê ì â. å î é, î ò ü, î î ò. å, í é !?
Å ÿ and ò å ò à! And on to and é d. And And é û - and à â â, ÿ é è, ÿ; å ÿ ø ë ü î ( å 1 à), And å ë ì; Ì î and ò û, and þ and é and ò .ä., î » ÿ à ü î! å û î ó þ ò: , , . À î þ ÿ ,,,, Î ò ü ï, è and and ê à ò è. à and à ó?
ó - å à! í å and and ò ì ÿ and . à - í ç õ â ÿ ì ñ ì. ÿ î õ é, » î ÿ, ÿ ê, ÿ î à. û , P and a ü and è è! À ê å ü é?
ü é å î, â å û î - 86î 86-90%. ê ü, î and ó à?
Î ó õ k â and. à ì å ø ò 2-4 à â and. å à à - å 6. ÿ ñ 10-14 õ é î ü å 12. î é ü à à. Î ò ÿ ì ì ÿ à ?
í à and ÿ and and ü to and ê è. ò é ü к é. ,Ó, ü ò ò ο à à, ó é ò ò ü. S a a a þ þ 2 2 2 And î þ é å. ,,,,,,,,,,, ü ê ì î ó þ, and ò ì ü ó þ, on ü þ ó - î!
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

û û î î þ þ þ..

 1. û, å ò - à ì å à ÿ þ
  ì î â, å ò ü ó ñ, à ñ ì à é é and Å ò ã ñ ì and and þ. Ò à ó î and î? Ò ü, ó ñ å ü é ò ÿ î à à õ õ î â.
 2. å ÿ
  Å î k ñ ì And â Å õ â, ò ÿ ÿ on à - ÿ on ó þ. à á õ õ õ ÿ ê ê .. ó ó î ü ü, û Å è å û ñ ì ,,, , Ì. ì
 3. å þ è ÿ
  å û ò, î ü à þ î and î. ûà û ò þ ü â and. õ í â ä and ñ î ÿà ÿ. ,Ò, î k ç- à î ò ü î и å ÿ ò è, î ò ü à ü, о ñ å ì î- о å â å. î, î à ÿ
 4. Ü ÿ þ
  Å and è ì ü ì ü à ü å ÿ, ð, à 2-3 û â Å and And à 5-10 å, k k And è, î Ì å å и ò ü å â. Ü î, î ü ÿ þ Å ò ÿ. É ÿ â ÿ å â Ì è ( ì.
 5. Å å þ
  Å and ü à þ é ç, í î ò. Î î ò ì î þ. Ó å ò ÿ à î: â è and î ü ü and to ü ü î î ç; ì à and õ é and ò ü ü î. ,Î, å è å, î î ò ü ê ó
 6. å ÿ þ.
  ÿ to 1-1,5 à and å î å. å å ÿ ê ò ü å î, Î ê 1 à â ü (ì and ì), k ÿ,,, , Î é è. ,Î, î и к ò ü å õ ç â è, î ÿ to. î à
 7. Å þ è ü ÿ
  à, î å þ ò ò è. î à? à, à û å , ÿ î î à ó and. Ì ç â î ÿ, î ì Î ò, ÿ ò à ó è. í, í, é ë and ü î, þò þ õ â. Â
 8. Å Þ È Å ß
  å þ ò ü å And and (.ì. ë 2.3), ó о ò ü â è. Ò ò ò î, on on k ò ü, and to and í þ, ÿ À and õ .â. Ê î à ò ü, å þ a. Â å, ü
 9. Å þ è ÿ ü
  Ñ ​​ é and ÿ ü å þ î ÿ é and î î, and È, î ü ì ì ÿ. Å and ò ü î à à And é and, à à ÿ ÿ î а и ò õ é å. Î ò ÿ ì, and ÿ ü à ì î, and â
 10. å þ, å û û and ü
  Ò and ü à î ó, î å þ. å å ÿ ó. û û û, ç à, û å, î å å å, î î ÿ ÿ ", - ë and ë. å à á è å à à
 11. Å and å þ
  ß à, î ÿ ó ü þ î à. Î and å And and þ? Å è to . à - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ê, û û and à, and ÿ and é and ü ü, and ÿ û ü Î õ to. å ì, î å, î û û û
 12. Å þ â ì å
  Â XIX å õ â and þ, ê ê ÿ Î à å å и. û û û û þ þ þ, , a, ,,, And à å. ì ü å å. Ô î ì, î and î à î, ë ó, î â 60—70-å û XX à î é è ç
 13. Å þ å à ÿ
  and ø ø ÿ à ò ñ à ÿ, Î ì ÿ å é and î ÿ, ì ì, ì ì ì. è ,,, and ÿ ÿ ÿ! , ,, ÿ ÿ ÿ ü à þ î and ^ Å and ñ ì é and À î ó
 14. å ÿ þ è ÿ and
  Î à ÿ þ è [ î] î ü å: î å and , ,, å à î é è, þ [ ê] ë â é and, and å Ã Å [] and]. Î à ü ÿ â ,, and [[[[]].
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com