ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

Å é è


ÿ ÿ å î ÿ ÿ ô î é å é è. Å û î ì » ü ä þ ò à é å, å ÿ å and a è, ,, . ÿ å è ì, î and î õ é, å ñ â õ è õ õ, û à å î ÿ à é ó õ é. Ñ ​​ õ é ÿ þ ó ò Ü ê, î à å ò é é É и î a ó. ,Î, à ì å, å and ÿ å k ,,, à ÿ â é â, à å â. ó é é å ì å Î õ õ ë. Ê î å ì ò ÿ ü и ì è? And å î ÿ ÿ þ í Ò ì å å of à. Ó ü, û è å å - î å å û, î õ ü å ò ü о à ñ é û. ,Î, å and î å, ü î à, À è þ þ þ þ þ!!!!!!!! Â ì å ê, ÿ ê ì, î Ì ò õ ÿ. Ó ÿ ü ò ÿ å, k à Ü î ÿ è. Î ü ì å ò ü ó? î, ò, å î ü ì, ì, î ü å õ Â and å é è. å, î and and î ü ó ó, é ë ÿ î îì å. î, ü - î ä ÿ î ì And ÿ to x x to. Î è ÿ ÿ ÿ ÿ , ÿ ÿ... î å ÿ î è,, Å û and ü a å å ÿ. Î å î и и â ä ÿ þ. ,,, - ? , And Å Å è Å è Å è Å, Å å. À ì è and ì, on a,, à - ò. î - ü ü î à, ÿ Î à â ÿ ÿ and And and. Î ç â è and û, à Å Î î à. Î å and â å, à õ ,É, è â ò â å Ã p È î, ÿ õ ç õ à ñ É â è è, à . A â À ò å å ò. À î å ò, à k î ò à é- ü ò? Â Å â, ÿ a è, (â And å ÿ ì ì ç þ) ò, î é and å î, K ë à î- о å, ð, å û. Â õ õ î ÿ ÿ ÿ à ò, a,,, ,, - ó ó û. Å å û û ì î î. ü û, å ó û ò ó, ì, ,Ò, ò. û û Â è è, ü å à. r a and ÿ , à ò and ò. ÿ à ü- ê à. î, ç å ÿ à ò, î and And ì î ì, ð, é å é, óå À ÿ å and ÿ ì í. K î, é ò î í í õ î à, Ì ó é and é å û å è ò ü à å û. Ü å, é î ò ò ü î . ,Ð, å î ÿ û ó õ ,,, ò, ð, î å ñ ì и ó, Ñ ​​ è. Å ü ü ê ç ÿ î, ó Î ê î î ü í é û. ó å ì ÿ å å, Ì á è ê. î, a ì å ò ü à ó, Î ò ó ü å û and î à. À î å ü ñ è, å о ò ñ è õ à? ì î ò k, k, ó, þ ó, Î å and è. ï. Â õ ÿ î à õ ì Ì ü ü õ ç î ÿ Ð и ü î ÿ To and. ,,,,,,,,,.... À s û û,,,, Ò é and à ÿ ê and and Å ÿ. ÿ p a à â and ò: è ê ç 2 â õ â, And and and and a,,, to, a And a, â and
ü, î ç õ » â à a a and 2. 2. and û è ê, î и и … Å, Å, é õ à ì, ÿ, ÿ! û û ,,, And on and and ÿ . Ê î ç î à î ” â ... ò, ì, ÿ à, ÿ à, to ,Ë, ÿ å ò. ì ì, ÿ å ç, à é Ì å à å ÿ p and . ÿ à ò ÿ â õ õ, À ü à é ê and ÿ à ì è. And å - ÿ and ü and ö à ò é, î î ÿ ê êè, î å ò å о ü é å. À å ò î ÿ å î è, î è ÿ à è, ü, þ ü, é õ è ò. ï.  ÿ ÿ ÿ ÿ Π€å 2 à and. î, ü ì ì û ò ÷. And on to ÷- to, on to to to é è ó ,è, à û ò î è. Î à, ÿ â þ à ü å à è. ê, ó é, õ ê è, ç ò Ü å û ÿ: · å: í , í, í, ò; · à, à, à; · é ê: à è Å, à û û , û û , and and ò. ä. å â ÿ þ ó à :ò ü: · å è, å â é ,È, å ê û, è, å è and ò. ï. · å å. þ à î ò and è. ò ÿ õ é â å. K î, â ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ: å î, ó, ó, ó, à, ,È, å, î, ä, å, and ò. ï. à ,,,, õ å. å- î ÿ û on â â Å ñ ì õ ð è. And óà, à í ç õ â ÿ, ÿ ò ÿ k å è ê, ü è à õ è õ, ÿå ÿ ( å) and ò. ,., î é ò ò ü ç û ì à 1 ö, à ì ü ó. î å ì î ÿ â ÿ ÿ â â â û, ÿ, ÿ à à ÿ and Ì. î, ü î, û and í ò ÿ ûé û à. û ò, î å â ç å î â õ õ - î é ä, é ò ü å And â ì. Ñ ​​ þ î à k å ÿ ê ì ì. ó à - î à - ÿ ü ò è, à í ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ,,, Å â ì ò ü ì. Î on ñ and to a å î, à ì þ, à í ò Ñ ​​ é õ. ñ ÿ ÿ ÿ î, ÿ à and a a and õ é. Ì ì, å î ò è ê ì, ÿ ó ü ó ì ì ì. ò å ü, î å à ÿ É è â and ì and ÿ â É and ò è ÿ þ. ì ì, å þ à à, î, ò ò û å ÿ ê ê ê ó þ. Î å î é, and â õ é û ûk ò þ ñ ñ And and. å ü, î ÿ à à  ,,,,,, , and ÿ þ þ þ ó, û å ü à ì- ü ì, î ÿ î ì. ó, ü à þ þ, þ î ÿ ü, ì í. , î ü þ and And ü ó î å å î ÿ à, p o and ÿ a û. Ó ñ ì â ê ì ì, å ÿ â â þ þ þ þ-- É â å. å à þ è å å ä! û î å ì and and and ÿ, î ,,, and ÿ ÿ . and ÿ ÿ ÿ ü ê ì and ì î ò. Æ. Â. ÿ
<< ÿ ÿ >>
= È ê þ à =

Å é è

 1. Å É È
  Å É
 2. å è é ì é è
  Î ÿ þ í í ..... Ó ü, û è å å - î å å û, î õ ü å ò ü о à ñ é û. , â. Â ì å ê, ÿ ê ì, î
 3. à é è
  é é å à ü î à. é ï, î ò: à ÿ ì, à å ÿ ο å, ü Å û â ì, û ø ñ ì and Ì. ó î, à k ì ë, ü ü and à î å. î â ÿ ÿ, ü â å ó
 4. Å À, ÓÅ Ó Õ É
  Î å î k and ÿ ñ ñì ÿ â å õ é, û å ñ and and. É ç, ÿ ó, û ü å ê ê ó How it works å ÿ î õ â, å ó ñ ò
 5. Ü ÿ è
  ü î à î à ÿ î î î à û û û ñ ÿ ÿ. ì å å, û õ â ó è ò ÿ, à î ò è ä, è û ó è å è å ò è ÿ ÿ â. å î, ü å î ì, î è ó è
 6. å è
  è è ó à è ü ê è â ì ÿ î ó. è û è ø æ å ò î à, î ì ò ü é â ä î ÿ. ê î, ÿ à à å, è å û î à ÿ ó å ÿ. è å î ÿ þ ó à ü å ÿ, å
 7. Å and and õ ó à
  è ó õ — å ü å. è ÿ è ó 20 % õ â. ø ÿ ì, î ò, ò è, î ÿ õ ê ó, î ñ é ÿ. î à ò î ü, í ò î ü è. è ì î ê ò, è î ü, ê » ê. î è ò å à. ü
 8. û è é ì
  è î ó ã ñ ì ò î õ é, ó õ ò ü ü â ì, û ü ó ÿ é è. å û é è é ì ò ü é ò â è ì ü å þ î è õ ü å â. î, è ò ü å å þ ü, ì
 9. ÿ þ û
  è â ÿ â ì å, é è ò ü, è ò ü è ü î. ÿ î î è é â ó ü ( ü â ü î à) è ÿ, ê ü ÿ, è õ à, à è è ò î ü. à ÿ ü, ÿ à è à ñ ÿ è â, à, î å þ
 10. Å å é û
  ð í ü å î è å î ÿ ÿ û, î ÿ ÿ ÿ å è à. û è, å å ò ÿ â õ õ è å ò û, å à þ õ é. û û ü à ì, û ø ê å ë ì í, à î è å ü â ó ( å, è è ò å).
 11. å ê ð ÿ è ÿ ÿ. å û ÿ. å õ â è â è à. å â â è à, õ û è è ÿ â ì
  å ÿ ì ç å õ è õ â é û, å ò å å à ì à, ò î ò, å, å ÿ, è è é è è. å î ÿ ì, ì ì è ñ ì ì õ â. å û ò é é
 12. È ÿ à
  ü å ü å î à å, ì ó ÿ ÿ û à à. î î è ÿ, î þ â, ó, û ÿ å â. å û, å â î ÿ ò þ, î ò à å å ì ì. î è å ò, î é õ ò. î ò, î ü
 13. ß ß È ß À
  ß ß È ß
 14. ÿ ÿ þ ü, ÿ ò, î ü, î, ò ò
  ß Â: Ê Å Ü î é ü ò þ â õ õ, è è ÿ â å õ â, õ ê û î ó à è, û, å å è è û é. ì û, ê û å ü ì. 1. å â å å. à – à. ì å û
 15. à à å ÿ õ þ ì
  Ñ õ ð ê è ÿ é ò é ü â è, û û ü å û, å ü é ü þ ü è ÿ å î ÿ. è ò è è è, î ü î þ å ÿ ì ç õ. ü ÿ ü ì ÿ à ü è ü ì
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com