ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
ÿ
À è ü

À È Ü

Í À.Ì., à Â.À. ÿ à ñ and and à 2004
û û û è Å û õ, õ, õ è õ â é . å î ÿ ì é û é î ÿ è õ Â. Î ë, ÿ à õ ê è õ é. â õ â è õ â õ â.
â Â. È. È ÿ â 2003
È ÿ â and ÿ é þ è õ é. Â é å í é ë, é ü à à ì ì and ì å. K í å î à õ õ, ð, â, î and ò î í è ì ì õ é, ù è Â.
ò Ì. í ÿ: û î ÿ è î ÿ 2002
ð è - ÿ é ÷ - ò, Ü õ é î à k, and û -,,,, , å. ì, ì à é. à ò å å ÿ î å Î ÿ è î ÿ, õ à õ é û. Ü ÿ å ñ é é à - é î ( ÿ ÿ and ÿ û â å), ÿ è þ þ þ ü à þ þ, to to a Ì î å à å à. À à ê ÿ õ â, ê and î à é.
Î Í.À.., î Ê.Ê., â .Â. ÿ ÿ 2000
 å û û î é û and â. î ÿ ê "; ÿ à ÿ õ é; à î à à é é. å è å û î- and -- é. å â ì and and and å. û ÿ õ â. ÿ â, â, õ è õ é, â, â.
 Þ.Ï. à è ÿ à 1999
Ñ ​​ é ò û õ é, õ and û ì î, Î î and î- î â à, à Å ì à î- é è. Â õ and å å û û: à é û, à ÿ, à î- õ é, ÿ à, à à, à é and â, à ,,,, à And û û and à. And û ñ ì õ à é ü õ õ â ( û, û, And ð.), Â å û. é ë í â And ñ and And and õ â Î î í and è and And and.
Í À.Ï., à Ð.Ä., é Ô.Ì. å ÿ î þ, ó and þ Â õ â ò õ é 1996
é ò í â and ñ ñ Ì ì î å î à and Ò î û î к ì é and ñ and to of , ó è and þ â à õ õ.
å ÿ å å ÿ î ó â é è 1992
Å å and å å é » î È à. å à ò ó â õ ( î à 01.2001 L.) õ õ å õ õ é ... ".
â À.È., à Î.Â. À ÿ 1987
ÿ ÿ ÿ ÿ ñ ñ Î ÿ õ â ( â, â, â , â, õ â) û ÿ è ÿ ü â à õ ÿ è and. û and î ÿ Õ ï ÿ. ÿ è è è è,, a î î à à õ õ. Ê í ÿ ÿ î- õ é õ ù.
ä ä. Â. Í. î À é è â 1980
à. À é è â ä ä. Â. Í. î - Ì. - à - 1980ã. - ñ. 41-115. Î ê ì ì î å Ï - ä ä. Â. Í. î - Ì., à - 1983ã. - ñ. 7-51.
í Ä. Ï., â Þ. Â., í À. Â. And ð. Ê à î à and à à 1978
Î å å à (å î â 1978 ã. ) û å î å and õ ò, é å î à and â; å ÿ, é å, å õ é, å ÿ and ò. ä. û û û û û û , And x ,,, and and . Î û û î îì å â ì å, ì å and
1 2 3 4 5
and à ó
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com