ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

Å and å å à


ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì And ü û â õ, þ û û û ,,,,, ì è.
ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - â, â, â, å ÿ Ì and ì à. Î î î ÿ õ õ â, î ÿ ÿ , à å û à. ÿ ò å ü é û. Ì å õ é ò k, ì å í ò ü, ÿ ÿ õ ÿ å î è.
Ü â ì å and ò â õ õ - õ. ÿ ÿ ÿ ÿ ( È) ü and ÿ â õ (1 ë = 4.184 æ). ü è ò î î è, Å ÿ â å â Å ÿ and. ÿ - î å î à, å î ÿ ÿ 1 ë ( ÿ ÿ) and 1 ë ( ÿ ÿ) û, é ó 15 â, à í ñ . É ì à è é ì â é And and And â å ( and and) To î, î ó åå 4 ë, à and è 1 ã ÿà ÿ 9 Ë. ó and â and î ü And â - - - - ,, è è è õ. Å å ÿ And à ò å å à, û and à.
è.
å å è è è. Ñ ​​ õ ì û å ÿ è: í â, å ö,
Ü â, ü к ó и и þ è Å å. And ÿ î õ õ and õ à, ü õ é é þ. È ò ç õ ò, õ õ å å. Å ç ò ÿ â ì å. And and and. å å . And û ò å õ ò . and é è À î å â å õ õ ò. å å â å ÿ û é é þ ÿ ,,,, ÿ a å. Å û ÿ â ì â õ î ÿ: â å, å, å, å õ.
Î ì à å ò ü ç â î ÿ, å â å, ,, û. And õ â â and ñ and Î ÿ ò ì è, And ÿ p and and.
Ì î à â ì ÿ â -1 1 1 1 1-1,2 ã à à 1 1 û û a. Î ò, î ê, é 70-75 ã, í ü 70ò 70 î 90 ã à â and.
And ü î à ò, This is what it is about. é é é à î à î 90ü 90-100 ã â è, ì 55% î î Ì î ÿ.
and and à ÿ , a, a, ,Ð, î, á, ü, ü, ÿ, õ.
And â and ÿ ü and and è.
û.
å å â ü î. And ÿ and to õ õ â. ,, þé þ k è õ õ ì; ò and â À, Å, Ä and to x þ. ÿ ,, û Ü. å î, и ò å à è ò ó ü î.
å å â ì à ò è ê é é û, þ è, ,Ê, â ÿ è ð. å, å é í, ü þé þ è þ è.
î å û ÿ, k å å û, í, û À, Å, and ð.
ü î à â Å to 80-100 ã Ã è, â ì Ã Å Å î î - 25-30 ã.
33 33 33 33 33 33 33% é é è à, î î ì ì ì. 1000à 1000 ë ÿ 37 ã à.
 ì å ÿ â õ õ ÿ, ê è, å, à, ü, î å, ð, î, î, à, à, î. û û, é, k k å ò à.
û.
ÿ ì ì è. Â a þ ÿ 50 50 50 70% and õ â. É ì â ò å 4 ë è. to to to to to à.
Ó é, õ ì and ì ì ì, 300 ü ÿ to 300 500î 500 ã. Ó õ, î ÿ ì ì and â à Î å. Ì ê å, î ü â Î â ç à ÿ.
Å û è å û á, û, û, ü. ì ì ÿ ð.

Å î â ò å å õ é è, î, â ü, ò ê þ à â.
û.
û - î å à, å å å ò Ó è, î î û â õ õ ÿ ÿ è. And ÿ and, to to Å ÿ ÿ and ÿ And ÿ ÿ, ÿ ÿ ÿ and à. ò and ñ and ÿ, â õ , and â å õ â. And to, to and to û a Â.
ÿ à å å û: å è å.
Ê å õ â ÿ û À, Ä, Å, Ê.
Í À ò å à ò à, à Ü î î þ к êì. í ì ÿ ÿ î ÿ, and õ í À â ì å â ì Å, õ, ì å, ì å, and. :::: , ,,, å, õ, ì å, õ, õ - ÿ í - í À, é â ÿ â í À.

Í Ä ò þ é and ò ò à. Å ì ÿ è à, on to to þ à. å î à Ä ÿ â ì å , ì å, è, å á. È Ä ÿ â â å.
Í Ê ,,,, é and è. ò í ÿ â Å and à. Ê î ò ü и õ â and and å õ õ Â. Í Ê ÿ â ì â õ, â õ õ é, å, å, å.
Å è è è û Â.
Í Ñ, and ÿ à, î ò î- õ õ, ò à É è é û, ò ü À ê ì ì.
ò í ÿ î õ õ õ and õ. å û ì û à, é û, é û, è, à, å, à, ü, å è.
À 15 15 15 15,,, â å, õ â, å ò å ,,, ÿ, à þ,,, and ì å. û Â ÿ and à. é û ÿ â õ è õ õ, é and é å, ì å, å, å, è, ì å, é and é.
í Å ( ë) ê ì Ì. í ò à ü õ ç, à í ,Â, â, ò é í. Í Å î ò а è å à. å î î à ÿ â õ û, ,è, å, ì å, õ, õ and õ õ, â ì è ì å.
å å ââ â And ò Ì. î å ÿ û, å õ î ñ ì â â å; Î î â û û û. È õ ÿ ü, ÿ ü, ÿ, ÿ ü, ü à.
Ó ì õ â ò ÿ Ü. à õ â; Î and ì and û to Å å.
å à.
û û û ÿ à, å à à à â â ê à è é à à Ò â Ê ì ì ì, å û è ì and ì, é, é, é, ð, ð, and ÿ - î û, and û î ã î õ õ, à å î, ê, ö, ì, ä, ð, å û â Ü õ õ, ó õ ò è. Î and î ÿ. ê, ð, ì û û ÿ; ì å û è, è, å, ü; Ü ÿ â â , ,õ,, à, å.
ü í é â ä è â. ÿ, ÿ a, and, a. Ì å and å à î ÿ. å î и û, â õ ò û è í, î à Ñ - å on ò õ и â Å õ è è: é, ì ÿ, ì ê, î ñ ì â. É ÿ â õ õ, ò å and ç à.
Å å и ì ò and ò о å ÿ, î à, ÿ þ. ü î, к ò à, on and to ë. ò î î à à ò î é ê, è ÿ ÿ à ê ê ÿ é.
ü ü þ è ü þ ó. À õ ä à ü å å 60 â, õ - å å 10 â.
And x x, ð, and a a À ü å î å û, î ü É í í ü é é â. Î ü å þ, å î Î ÿ î ì ì and ñ é é é.
å å â õ õ ò и È, ü ÿ ü, î ò ó ,, k ,Î, í, and ü â â î í, and û û. Ì å å à é и ò ü ü ,È, è õ ü î ì à.

å î, å å ò å å ä. ,Ò, k î, ò ÿ, î î ÿ à, à ÿ ÿ ÿ.
ü î ü ó, à à ò è å è å. î è - è ò é é ï î ü â å è. í ç â î î ü þ þ ü, é ç ó, é - é ê. è é ï. î î ü ç õ â ï. Â õ õ î ü å û é, â ì å è è, ó, û, ó è å å è. Â å " û ÿ õ ä â õ õ" î î õ é.
ü î ó, þ â õ õ, å ü è å ü, å ñ ì â é å î ü î î.
 è ñ ì î â.
è ÿ î ÿ ò å î: ç é û 2,5-3 à, ç é 1,5-2, ç é è é - 1-1,5 à. î ü è ç é û. à ÿ è é ÿ î à, à é, é è é - 40 ò. ÿ ÿ î è ÿ à ( ê è é é ï) - ÿ å ÿ î 15 ò. à 3-5 ò î ü ó è é ï ç â, õ ÿ î ÿ, è â è é, é, é è. î è ì ç é û ü ó - à ü ÿ à. å û î ü é å 20 ò. è ÿ 200 ã à, î î ü ñ ÿ ò ç 40 å î, ê à ò; 500 ã - î ç à à; 1 ã à ç 2 à. à ÿ ÿ 1 ñ, ê - 25-30 ò. ü, ü, ó è å è å î ü ä ì; å å ò â å, å à ÿ õ é è â. è ò å, è õ ü â þ ó è ÿ ü ñ ÿ: ü è ü - ç 20-25 ò.
ü ñ ä, å ò â é í, î ì î å î î, à ì à î à, â, â ù - î à è î, î à. Â ì è à, í, ö, ê î, ÿ. û à å à ì é, å î ü ì, ì è ì ì.
Ñ è ç ï, õ é, à î ÿ å è, å ç õ è õ â è ä, î- õ â, â, à, ê.
è û ð, ä, å, û, è à ò ñ ì à è à ( å å 30 ã â è).
å è å à ò â ì å, î å ò è ì î è ó î ü; î ü ü õ â, û ü ñ à.
ÿ ÿ è ÿ é è ò å ç î. î, ÿ î, û ü å þ ü î à, è, õ î, å î, î ü, à â å à è é ê. ÿ ÿ å é è ó î ò, ò â å, à ì ò â å, þ ó î ò.

 õ õ î ü ó à ó â é å, â þ ò î û è ò þ ó è î ó ì; à à ò, é ò ò à ó è î è ò à ó, â þ é. ê å ò è é ò; þ ó ò â ó è ó, þ ò â þ ñ é é.
û å û ÿ é è.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

å è å å à

 1. å è å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì è û ü û â õ, þ õ å û à ê â ì, ê è â ì è. Â å à î ò û ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 2. å è å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à, ì è û ü û â õ, þ õ å û à ê â ì, ê è â ì è. Â å à î ò û ÿ ( ÿ ñ ì) õ õ â - â, â, â, å
 3. å è å å à
  ì ì ÿ ÿ å å õ õ â â ì å à. è à î ü à ü ï: 1) è, 2) û, 3) û, 4) û, 5) å à, 6) à. è û ü û â õ, þ õ å û à ê â ì, ê è â ì è. Â å à î
 4. È ÿ ü õ â ÿ
  ü à ÿ ì â ì õ â ( õ è õ), ÿ ü - î ì ì, ì Ê, â, õ é è õ and õ Â. And and ÿ ÿ á, and å, à è û û û, and û, è, û, û è å å
 5. Å î and ì and. û ÿ å û, õ â è ÿ ü.
  å - é ñ ÿ, ÿ, È ÿ â å ,, ÿ ÿ ÿ ,, ÿ è è ê è é à, and õ é à. Â å ò í å », é å, å à õ õ, å þ ü ü â
 6. Å Û ß Õ Â
  ÿ à â å û õ õ é â è ÿ è ÿ é à ü å ÿ õ é è é î à û ÿ õ â, å à õ õ, õ ì ì ì. Å Â é è õ õ õ ÿ è ÿ å û
 7. å å à â õ õ
  à ç õ õ ì " å è ê". î î ì, î à ò ü å å à ( Â) è õ è. Ê ì Â å î ò â õ é, õ é, õ ì è à. ÿ â å, â å è õ, è û ò ü â å û. ç õ
 8. å à è õ å.
  ì à ò ç â (19,6 %), â (14,7 %), â (1 %), õ â (4,9 %), û (58,8 %). í î ò è à à å è, é ÿ ÿ õ â, ÿ à è ÿ õ õ â, â ì å é è é û. 1. è î å å ÿ ç
 9. à õ í ÿ õ â
  î í è è å û Â è ò å û ÿ â ( à 8). é ç ò å å û ÿ ( Ï), à â ì ì å ÿ í å û" Â, å â é è, ò ì ì ÿ õ â, ì à
 10. å à ì õ õ â
  Â å é è ì î ë ü þ ó, ÿ à à ì ì à é û õ â. ó î, î û ÿ â å à â ò, ñ é û, å î à â ì é ì å (à å î â, â, â, à,
 11. Å å õ â â É å è õ õ
  Å å ÿ ì õ õ â, õ â ì À ç é û - à, û, û, õ ,Â, â, õ ñ and è And ð. å å î î и õ õ ÿ. ü - ü à ü ä ó ó. À ì à
 12. å ÿ, å è õ â
  Ê é å õ õ é ÿ ÿ, å è, è è è è è è ì õ è â õ, è, è â û ç ÿ, ÿ, û, õ ê è ð. å è è è è è è ì õ è â õ å è. è ì
 13. å õ â è è è
  å å à ( Â) ÿ å è ( ò ÷. xånîs - é). è ò ÿ, å î ó ó è ó å è ó ó, î ò ü û ñ þ ÿ è, ÿ è ÿ à à è å è ò ÿ â å â å é è è ÿ, à å
 14. ÿ à õ ä è õ â
  î à ò å à, å ÿ è â å õ é. û î õ õ ÿ à è å ê å å î ÿ. è ì, î, î è î- î î î è î ÿ î à. ò, ü î â, õ, î ï â ì
 15. å à ì î ÿ õ â
  Â å è é ì, ê î, ë ü â é é ò ü ü é ä è: î î þ ( þ), î þ è î- þ ( þ). Â ì å î ü â î- õ õ à, à å û î- î à ( Ò) ü î
 16. å è é î à è â õ õ è è.
  ÿ ü õ é â õ õ è è ò ò à à, à ÿ ( å è å) è û à à. ó è â õ, õ, õ è ÿ ü à ì ó è ÿ â å à ã û à. ü â õ è õ õ ÿ â å à è. ü â
 17. å è à â è è õ õ
  è ì ì è ÿ ü à à è è ÿ î ì ì è, ì ì ì. å û à à ÿ ç õ ( î à è è- î ÿ è) è õ ( ÿ è ÿ ü) ò. é
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com