ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

Ò and è

 õ õ õ à ò è, a è.

Å î â õ ÿâ ÿ à é ò.

Å ê ì â é å, î о і õ õ í, ÿ â ì å. Å ÿ ñ à, ÿ, õ é ( ÿ) and à.

ì ò é ï - í, í, and å å û. å ò ò о à, õ é and ÿ.

å û, îõ û And å, å û ñ ñ And and.

,Î, ü ü ,Â, ü â », à å and ü å è å - î ÿ õ é.

Ñ ​​ à ÿ é è ( å å - ü à ») and å û to å à ü, î ü å à и ò Ì и ò ». ê å - å ÿ, à, ÿ û à ó.
å û, ü î ÿ, ü and ü - ò å û and of à, a é ê, é ñ ì â.

Å â and î Ì. ü ò å û - å ÿ ÿ, è, î ÿ and È ê ó, é ".

And ÿ õ å â, õ ü, ò à å- î û ”, î ÿ õ - å ü õ.

À Ã ÿ ÿ, and ü ÿ ê ê ì ì ì ( î), î å å, ü к ì ì â and, ü å å - â Å a and ÿ.

Å û õ â â å í û î ÿ, ÿ ü. ,,, è û è and, å Å and, ü And, and ñ and and  â.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

Ò and è

 1. Î å è
  Â and ñ ì ì Îõ and And ÿ à î and î ÿ, û, ÿ, å â Ü õ â, õ â è õ â, õ þ â é è, â and ñ ì é è,
 2. è
  û û â â ÿ û é è. À ò å ο å å ( å À â û). Å û â è and î ó ü è ê ì. And ÿ å ò û å û ÿ é è, î è è, î ç à- è à, î
 3. Ü è è
  Ü ÿ é ç õ ò à à. à, k ,î, ÿ â å and ò å õ é. å è, å è, ò ü And â ü ñ é þ, û ü õ å à å. Å î â ñ ñ è ( ü, å,
 4. Å È
  Ä. Ã í, Í.Ê. ó (JH Mendelson, N.. Mello) å È, ÿ, ÿ é é â è À. Î ì å î à û î é å (1984 ã.), ο and å õ â å û ö â À ( û î À î ÿ - û è) ,
 5. å è
  Å è ò ” ì ì. é å ÿ å è å à, å å ÿ. Â ÿ Å å å à é û ç à. Å å å And ç î To é é To and and a to.
 6. ÿ â
  ÿ â. å å à ò, î ó о а ü à. Î å, î â à å å, ó- о Å è, î î à ü å. Ò á Ã å å å Ã è Ã Ã Ã Ã Ã Â Ã Ã Ã and à. î- ó, å, and ü à ÿ à. å î, â å ü è, å ò ÿ è. å ó ó î ò ã à,
 7. Î î ü ó îõ
  ÿ ÿ ÿ 5 5 â, î: 1. û - è, å ç Î à and î õ é. Ò å and è ü É þ ÿ é è é è. Ê ì ÿ: ì, í, í, í and ð. 2. û - à, å and å
 8. ò. À î þ ÿ Â õ õ, 2010
  î å è. å û è ÿ. å à, and è õ ÿ. å è. å è. î- å à. û. û. å à î.
 9. å û, å à å â
  1. û ÿ. K î, è ò û ÿ ò and î ÿ and. É ò ü ì и и ì, à Ç ó ì and î ì. 2. ÿ à. î é è é é Â ,,,,, a Ì è ÿ â è
 10. And
  å and û ÿ ( é, í, í, í, í) ò å ( å) and å å. Å å And And ÿ and ,Î, и ç 20 í - 1 ÷ a ÿ ( î, î, ü). ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ - 0.2—0.5 ã. And and ì ç å
 11. Î ü, è û å, î ü ñ é â
  î- õ, ü ü and è õ ÿ. î- õ, å é è. And ó ñ î î, î é Ò ñ ,è, о ò ÿ é. , ((( ( Î å ò å à â õ õ, â õ ", ,õ, õ,
 12. é ò (17–18 - 23 à). ÿ à à
  é ò (17–18 - 23 à). ÿ à
 13. And ÿ ó é and- ó ü Ì and à ã ò and ÿ ê ê ì, ó ü ÿ ì. Î å ü? Ò ü, ÿ ì é ö?
  Ó è, å à ó à å: û Î å à îî, ,î à ü ò ü, и ü and î î ì? î å, î â õ ' ì å å, ó û å ÿ ì, ì î ü ba ì ñ ñ. Ü ñ é è è. å å, î å î
 14. Îß Ó À Ì Ì, À Ì Â Å Î 3 Ò Å Å È È È Ì- Ì Â Å Î 16 Ò
  ÿ 17. î à å î à ì ì, à Ì Ã 3 . And. Î à å î ó à ì, å 14ü 14 ,ò, î ó à ì â å î î î 3 ò â å é ê, è é ä à ì, à å å
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com