ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
ÿ >>

î å ( à, ð, ò) and å ó - Ó è õ â û, x

å û û.

é é ë - ln.mandibularis é è

é û (2.0 - 4.5 ì) ÿ ó é é é

è é þ è é è, and å é

è. ë é, ò ó ñ é û è é and é é û, ñ ñ, ,î to ûé û é è é é, ñ ñ à, é è é á, è, õ ç.

é é ë - ln. ðarotideus ûé û (6 - 9 ì) ò å о à â Å î ÿ é è.

ÿ à î à é, à ÿ - é é é. Ò ó ñ and û, ñ é and é é, ñ à, î à and é à, ñ é à ê é è, ñ ñé è é á , à, í è ñ õ õ â.

é é é ë - ln. retropharyngeus medialis

ûé û, 3-6 ì â ó, í ó é è è

û ó ÿ à, ó and é é è, ì ñ

ì ì é û. Ò ó î k and à è

,È, ñ è õ é à, ñ é û ê é

And , ñ,, ,, é è

é õ ç, ñ and o à î ÿ

û.

é é é ë - ln.relropharyngues lateralis

(4-5 ì) ÿ and à à and of and þ ò

ì ì é é û.

é é é ë - lnn cervicalis cyperficialis

é û, é 7-9 ì, ò и è î å î-

î à.

å å å û - lnn. cervicalis profiendal -

This is ,a, å, and å. And û and, ÿ ü and of and : å - î é û, å - â é And and, - - - and and and ..

é é ë - In. àxillaris (2.0 - 3.5 ì) ÿ à å î à, ó î- ì ì and é é è. Ò ó ñ ö, é, â and and à é è. Ò ó é ë ο à.

ñ. 1. å å û î î À ( ç Koch, 1965):

1 é é ë, 2 - é é é ë, 3 - é, è é, é ë, 4 - é é é ë, 5 - é ë 1- î à, á - é é ë, 7 - é ë, 8 - é é ,Ë, é, 9 - é é ë.

ñ. 2. å å û î î à ( ç Koch, 1965):

1 - é ë, 2 - é ó., 3 - é é ó., 4 - é é ó., 5 - é é ó., 6 - é é ó., 7 - é é é ó., 8 é é é ó., 9 - é é ó., 10 - é é é ó., 11 - é ó. , 12 - ë é è, 13 - í- é é ó., 14 - é é, é ó., 15 - å å å ó., 16 - å ó., 17 - å å ó., 18 - å å ó., 19 - å å ó., 20 - é ó., 21 - Å Å ó, 22 - å å ó., 23 - å å ó ó., 24 - é ó., 25 - é é ó., 26 - å å ó., 27 - å ó., 28 - ë î à, 29 - å å, è å, ó., 30 - . Ó é, 31 - é é ó.

é ë î à - ln. axillaris primae cortae (0,75–1,5 ì) í ó é and и é é (a å 1- on a), on To on a è û thoraces profundus. Ò ó Ñ õ ö ÿ. ÿ ñ ì ì.

î- é é ë - ln. cortocervicalis (1,5 - 3,0 ì) - To and on To on a, ó à and. ò ó ñ õ ö é and and (â and 4 -7 à), ñ é û (â and î- î à), ñ ö и и î à. å û ÿ ñ ì ì ì.

é é é ë - ln. stenalis cranialis (1,5–2,5 ì) é, í â and é and é and ä é. å î, î ì é and ó ð ÿ å 2-3 å õ à. å å û ò ó ñ ö, þ þ ,, ,, , õ ö, é û è û, ñ ñõ é É and õ ö, û and and è, ó Ò â‚¬ è and é é ê.

å å û - lnn. internestalis å, û

å k ;ð; Ò ó ñ é û î

à, ñ õ â, ð and é, ñ û é

è.
Å and õ ÿ â å å û.

- lnn.lumbales - è ç õ ( å) ò óõ é

(À ò), å ( å) ò 0.5 î 4.0 ì ÿ à,

Î ò û. Ò û and é é ë.

é é é ë - ln. inguinalis profiendus í ó à é é è, ó À â é ç. , î ó î î à and û ,Ò, à ì ò à õ à ç û õ õ õ â.

é ë é è - ln. subiliacus é, î 6-12 ì â ó, â é and â and of a, and é è. Ò ó ñ è, û, û, é and é é é ê, è à, à and and. Å û ò ì ì â å Å å û.

å å å û - lnn. Iguinalis superticialis î å, û ä é (È ( å), â ò ü à- è à, â û û , ,, à. Ò ó ñ and ö é and é è é è, ñ and õ â é ,,, õ â.

é é ë - ln. popliteus í à é å, â th é é à è é é, è í é é. Í ò ó ñ è, ö, é and é û, Î ñ è, ñ õ ö é è é, ñ ö é, ê, â è é é and é è. å è î à ò â é é, é é, à à â é å û. and é ë, î ü ç î ó ó é é à è é é 6 6-8 . ÿë ÿ â é è.

é é é ë - lnn. bronchialis sinister ÿ and ÿ î à, to é û. ò ó ñ é And and à, â, À and î õ. À ò â õ õ â.

é é é ë - ln. bronchialis dexter ÿ à à å, ó And î. ò ó ñ and î, a, and à â. Ó ò â and õ õ â .

å û è - lnn. hepatici ò ó õ ò è, û é É and à é þ. ò ó ñ è, é û, é è, ñ õ â à. À ò î ì ì, ÿ ñ ñ ì ì. Ñ ​​Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð T î- é ò è Å à.

å å û - lnnrenales ÿ ó à õ é ç é û. Ò ó ç ê. Å and ò â ó.

î- å û - lnn. gastrici à é è and à, and è and. ò ó ñ â à, ñ é And . And. Ó ò â þ þ ó.

å å û - lnn. mesenteriales â ÿ ÿ . Ò ó ç õ â And and É ñ ç õ â õ ê. é, ü ñ ñé é, ò é é ò; Î ì ì ü û ñ ì ò ì â þ ó À and î å - ÿ ".

å û õ ê - lnn. colon ò ó î k k and ò â ó . Ñ ​​ õ ê à ò â û û û, Å ó and é è.ñ. 3. û û and à, è, è ( ç Koch, 1965).

À - î î à; Á - è; Â - è: 1 - å и 2 - 2å å û, 3 - å å ó., 4 - å ó., 5 - å ó.

ñ. 4. å â é and ο î à ( ç Koch, 1965):

1 - é é ë; 11 - é é ë; III - é é ë; IV é é ë; V - é é ë: 1— å Å û, 2 - û and, 3 - å Å Å ó, 4 - ÿ ÿ à, 5 - û and à, 6 - è, 7 - å å ó., 8 - å å ó., 9 - Å Å ó, 10— û è, 11 - é è, 12 - û é è. 13 - é è.
ÿ >>
= È ê þ à =

î å ( à, ð, ò) and å ó - Ó è õ â û, õ ...

 1. é ò. Public Health 178 Public Administration, 2009
  Å õ õ õ è å å- å ÿ. ÿ à û of à è- ÿ. å î- õ é õ à- é. é è û õ õ â î- å- ÿ. ÿ õ å- é. å à
 2. È Õ Â Ó Õ Â Õ
  Å å õ â õ â õ õ ò и и. î î à and ö å ûé û, û é þ è a a and î- é ò. Ó é à â, à of ÿ. À å ò õ â îî- é ( and and à ð, î å å
 3. ç î î à
  ç î î à (onchocercosis) - ÿ ü, ÿ å è ñ ñì And and é è î- é k, à and â - and. ÿ. ÿ à à --â - Închocerca gutturosa (â Å) è Î. linealis (â î-é å).
 4. ç î î à
  ç î î à - î ÿ ÿ ü î î à, é à ÿ à ÿ è. å and â å õ õ î â õ õ, õ, õ õ õ è õ. ê é, è à ÿ à
 5. Î Î À
  ç î î à ( to. - Bovine leucosis; ë. - Leukaemia in cattle; ç, ÿ ü é û) - ÿ ü é û, î and ÿ ì and Ì ì õ è õ K õ õ ( ì. .Â. ó). ÿ à, å,
 6. À î î à
  à î î à (pestes bovina) î ÿ, Î ü î î à, ÿ é é é, ì ì, î- and And õ ê î î à, ì ì é and. ÿ. ü ÿ ê ó
 7. ï-3 î î à
  ï-3 î î à ( é ò, ÿ, é ð õ õ é, ÿ à, à-3, parainfluenza-3 bovum) - ñ Å å å K. reg. ( î à î 6- î à) î- ì ì â ÿ, é, ì ì, and î ,
 8. ç î î à
  ç î î à (leukaemia in cattle) - ÿ ÿ ü é û, é é é - å å ê õ ÿ ÿ, â p And ÿ â and and and ÿ è. ÿ. Ì and ÿ ñ à î î
 9. ÿ î î à
  ÿ î î à ( ÿ ò, é ò )Ò) (adenoviridae infection) - î å å à õ õ, ÿ ì â, ÿ, é è, è. é é ò î ÿ ì õ â, õ
 10. ç î î à
  ç (campylobacteriosis, ç) - ÿ ü, Î î î à and ö, ì õ â, and è, ì, and and è ì î à. Å å. Â õ õ å ÿ ó Î î à è ö, î ò.
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com