ÿ
Î å
è û
Ì
<< ÿ ÿ >>

À ð ç èAnd ç and à ó ì ³ ü and, and à and ³ and ³. Ü ç õ ð ÿ è, ³ ü ó ü é.

³ and â î ü þ . And ü é ì ì, þ ³, ñ ü é â à ê õ

And é ³. ³ and ü î and ð à è, õ and ü ³ 䳿, å ÿ ( ÷, ÷ , ü î), ³ é ò. and and é ü ³. Ì è, å è à, à þ ü õ. À ü ó ó ÿ õ ð, and é ä and ÿ à  è. ê ¿ º þ ÿ ó â And to and ¿ ³. ä, ó ³ ê à » î î þ ,, Ü ó p.

³ and ü é â ³ à ³ And and é ³ and. Ó õ ³ ÿ ³ ³ ³: ü, ü, à, ü. ÿ ³ å î ó. À à ä And 䳿 â , , á î ", " î. Ì and î and ¿ à. õ õ ÿ à à é, and ó ü è ÿ, à, ÿ î õ â. ÿ and ÿ and ó,,, of and 䳿 õ â, ³ and à and, and ì, and ó ó, è ü à ³ è.

³ ( ³) and ü and ñ î õ é à. ÿ ÿ ,,,,, ÿ à é à ÿ. À º ñ à ÿ ó ³ õ ð. ê, ê ³ ÿ, à à º and é à and õ ó ³ ÿ õ Õ ü. À ó õ õ ó ü ó, é º à, º é ë, º é î è. õ ð and ä ì Î º ñ k à à 䳿 Î é è, î º å ÿ ó ó ³ â. ³ and ü, ä, þ » , and and â: ü è, ᒺ è, è, and î.

é õ æ ³ ò ³ ü, å ò And ü å ÿ, ü ê ³ è. à é í ü à é à ³, à, ³ à ³ ÿ õ õ é ( ó, ó, ÿ, 㳿), î- é ë.

ÿ î, é º ó ó, þ þ º - à. ÿ and à ÿ à. º ü ü, and ÿ And ,, Ñ ​​ç ì and ü and é ò ð, õ ÿ ó ³ º î ó ó º ç ì and ì, ü. ì å ó é ³ ÿ à º à ¿ à ³ ì é é ò à ,º, ì å ÿ à º ì ì And é ì å º þ.

Ê ³ à à, à ü ó. þ þ ¿ and º ä à õ õ ü, õ ç þ è, è, è, è, è å î.

¿à ¿ and ü ¿ é ò, And ÿ ÿ ,, à à ÿ ó ³ ¿ ÿ.
ä ä ë And ü ¿ î þ, î º à ³ and ð. ,Ä, à ó å ", º î î ó, k ³ è, ³ ë, à à ü ÿ õ í. and ³ and î, and and and ç ì õ í. ÿ and î ÿ; And ä ü - å é, î and ³ ÿ ¿ ³ ê. ÿ ë and and ³ and í æ þ, and â

Ê º Ã.À. à, ü è, î ü ÿ ë ó é ³, à å:

- à ÿ ³, ³ ü 䳿 é ü ÿ ; and;

- ÿ õ ᒺ ü, and ³ and Ü é é ä ì ³ ü ü î.

³ ü ³ è à ³ õ ì.

Ä õ ð ü ³, ³ ³ è, è- ÿ. ³ è, à ó Â. Â. ¿, ü ó õ õ ð , å ³ è ³

ü î. Ó õ, è õ õ, ÿ è, ³ à º à. å, ì, ü è. à à º and é and ç ,È, º é î ÿ, â é ÿ à à, ³. And ó à º ü and ò and ó ³, and ñ ÿ and (². Î. à ).

Ó õ õ à î 䳺 ì à ì ç ì, ü ü é ð, à ä õ, î à à º ä ¿ î í- ÿ. ³ ³ and ü ä ì ó Î õ ÷, ÿ õ º õ ü à ë ÿ ì, º ó ÿ, è, ³ à í., º é ä è ì õ Â ç î ì ì.

And ÿ õ ð ÿ é º ³ ÿ (ª. Â. à, Ë. À. k):

- ³ è - á ÿ, ÿ, And é î ó é, é á, ÿ é ¿ ¿ ³;

- ³ and ä ç and and ÿ ó é ñ î à;

- Ó õ õ ÿ ³ and ü, ³ î and é and;

- ³ and ü ¿ ¿, Ü ü ç And and and, and þ ü.

î ³ ó ð ç And â ó ³:

- ³ and ü þ ", ü ³ ( ³) ³, à ü ³ à ³ and î ó è ( ³ à ³ ÿ, ³ è, ³ ¿);

- à à ÿ ³ ÿ ì Î ó õ õ, and ó ÿ ÿ à ó ¿ é ¿ ÷;

- à à º ì ÿ ¿ ³ è;

- é ä ð â - ³, ³ Ü è é è, è ü ³ ³ ó ó à.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

À ð ç è

 1. ÿ õ ð. à õ ð à
  And ç ê. ä, ø à ð ÿ ç î- õ, õ ( î- õ), î- õ à õ ( õ) ð. À.Ï. À ø and And õ ð é à ³ è, è à º þ, à è, å ü º
 2. î- à à and and â ( â) î and ü õ ë í
  ÿ õ ë ” ³ º ÿ, î å î å Å ó ó ³ ³ º ì õ, õ ³ õ â è, ì è ³, ó é è. ¿ î and ³ ÿ à ó ³ õ â ü õ ë
 3. î- à à and and â ( â) î and ü æ
  À and â ( â) ç and Ü õ ë í æ ÿ and ç õ õ â :è: - ó ¿ ¿ ³ ê; - ÿ î- õ é â à õ è; - ÿ ³ and í è à õ ¿;
 4. à é õ ë é
  à é õ ë é , ÿê ÿ ü ÿ and é û, ò: 1. ó â õ é. Â õ and ÿ ÿ û ÿ, à â, é and é ä, î à. Â Å ÿ ÿ and ÿ ÿ î â
 5. Å é à ê ì â å
  è, î ÿ é û ì ÿ å ó, ó ñ þ, þ ò à ÿ ê. Ü à ñ â é å ÿ, À ÿ ì ì and ÿ Î å ÿ and ÿ ÿî . î, ò ñ b and à ê a ê Ó è and îõ õ ÿ
 6. ë
  Å õ ë ÿ ì ÿ í, õ é è õ ö ( to. 39 î à Î î-- ì и »30 to 03/30/99 Ch. ¹ 52- Ç). and é û ü: - å ÿ ÿ ÿ õ ë è ì and å ÿ, and é ñ þ à
 7. É ä ë û
  å à û ÿ î ó. é î ñ и и, ñ and û ü. é à, and å î î. ó å, î и ÿ, - to , î ñ ò é ò! Î û: and é ò ÿ ò, î ÿ â and. Î ò. ü å - Ì ( ÿ à à). ü ü
 8. ü î ì ì
  Ë. Ò î ,, ÿ è Õ â å ÿ â ì .å. , þ þ, å å. Ê. è Ò. Ò ê é å 1950-õ - 1960-õ â ÿ. ß, î ó Ê. à ü î à ÿ. î ü à à … Ì. - î å é æ. î î à ì à î- î a …
 9. ³ and ü õ ë í æ è
  Î ü õ ë í æ And and ü ì ² ÿ õ ç õ ( 쳺 ÿ a a ³ a a), Î î â ο ó è. å ÿ ÿ ". ì ² ÿ - å å ÿ î- ü, à, é é ê î ³ à. 19î 1958 p.
 10. ³ and ü õ ë Í æ è
  ³ î ü õ ë í Ü ÿ î ó ¿ and ä and on ³ ( and a ä ó). And î ÿ ó ³ î õ â. å ÿ ÿ " þ". ÿ " ì" ³ " ÿ" º è, ³ ü å ÿ î- ü, ó, é
 11. ÿ ÿ: å ç ë
  " à - î å". Î å à ü à ó è, ÿ, å î: à ì and é and Î å å å å î î é í. À û à and â û û, é è, â ì å - é û And é û. û á õ, - è, å
 12. É Ä Ë Û
  1. å à û ÿ î ó. 2. ó å, î и ÿ, - to ó, î ñ ò é ò! î é! 3. î ò. ü å — Ì ( ÿ à à). ü ü ð — é Ì. 4. å å ÿ ÿ ü â è ÿ è, à î î, — â è à. 5. ó ò é À! 6
 13. ò ÿ î è ñ è è ü õ »
  å å. 1. ü ü ó é å î à è. 2. ü ü õ é, ü, î ò õ â ò å å õ é. 3. ü å à ÿ, î è â é è è è è î à. 4. ü ÿ ó é ü ÿ î ì, ü è à
 14. é ç ÿ ÿ õ ë í æ »
  ÿ õ ë í æ è — å ³ ³ ³, ³, ³ à ³ è é î ÿ ( î è â) î î(- õ), ³ ÿ î î î ç õ â ç þ ÿ õ â, õ ã, î », ÿ õ á à ê
 15. à é å î ì û ñ è è è
  à î è è è é å, è, è å û è û î ÿ ó þ. û ü î, é é ê í ü å à û î è è. è ÿ õ â ò ò à è: â õ õ ç ò- è è
 16. à û à ÿ î å é õ ë é ó è
  å è ÿ è é û, ÿ è è à î à î ì ò ò è è é ë õ é ó è. å õ ë é ó è - î å è å å õ õ, ï à é, é è
 17. » Ê Ê ë é è
  Ñ à 1990-õ â » ( î ì é â å, à é â ì î ì, î ÿ â é å è â õ â » õ õ â) ÿ ê ò, é þ ü û ( à) ä é è è â é é è, à à- » é â å
 18. å ë è î- è è â é é è ã. à
  à Å. é ü: ê. ñ.-õ. í. À Î.Ñ. Î ÿ ÿ ÿ é ”, ã. ê ÿ è à è â ó ü î î, è î ó ÿ è è è ò å å è é è é è à. î- å û ÿ, î, é ç å
 19. ÿ ü õ à å ë ÿ ñ è è
  é é ñ Ô ò þ ü à å û é â ÿ ÿ è é è: ÿ 228. å å, å, à, å, à õ â, õ â è õ â. 1. å å, å, à, å, à ç è
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com