ÿ
Î å
è û
Ì
å and î å
<< ÿ ÿ >>

ÿ ¿ and î 3-xÓ é ó ü è å ü þ, è à ³, î- å, ¿ ÿà ÿ ó, î- å, é à é ð. ñ, ³ and ³ ü ³ What is this? and ê, þ, ó ó and þ, à º à ó é ó ³ ³ à ᒺ ³ and â à ù î, ó à ü ü é ð . ¿ and ¿ à ¿ ³ - å ³ ¿ ³ [120, ñ. ten].

É ð ¿ ³ and ¿º ¿ ç þ, å ÿ and æ and.

ó ó ¿ ³ ü ¿ What is this? and and. ÿ è, è, ¿, ³ ÿ à þ á, ó, ó, à, and ÿ à ¿: è, ³, ³ î. Ì î à à º And ¿ ³, and ÿ. Ó õ ¿ ³ ÿ É ä è, ¿ ÿ ó. Ñ ​​ ÿ and é ᒺ ò ü ä þ ó î î ÿ, ÿ ó ó í à é. À ü ü ó ÿ þ ó, î ó ç þ ó ³ à .

³ ³ and ü à ³ õ É ç è è è, k ü, , To, ç and and, to ð, í. And ì ó 2 ð. À º î ü and à ³ ä. ³ and ì à ü å and à , à ³ à õ, à õ, and õ õ ê. Î à ÿ î k æ and  And à è, ³ º ü a.. Ç î ÿ ÿ and ÿ, ê ÿ ì.

é º ó î ÿ õ ê, and of å? ”, on and å k. å . À ÿ ç and è, ÿ And å, and î k ç ì. ñ ÿ î à à þ : ³ ÿ - õ ÿ. ³ ì å î ü ³ ³ â. ê, à î º ó þ, à ¿ î à, ÿà º ³: and: å ³ à, ³ à, ³ î.
Ó î and â õ é ò. ³í º ³: î å î, î î к и ê. Ê ê ç ì à º, î î Ü ÿ ì â à õ õ. THE PASSION OF THIS.

þ õ ê ü é ï ó ó ¿ ³. Ó ó ³ å ü à ÿ ³. and º ¿ and ¿ ³ ê ÿ â õ â. À å å º ó ¿ü ¿ ³, º and ¿ ó ó è ü. Î å ü à þ ³ ä ì ÿ à ì â- â. Ê ÿ þ ä, å î î. È, à º, î é å and Î 쳺 é ì, å º a å, a and à. ³ ü ³ î ç ì º þ à ó î ì ÿ ç ç Ì. Ä î î ó º and î, á k å å ÿ î ³. ÿ à è, ¿ ü. Ò. Ñ. THOUGHT õ ü:

1) and ÿ ³ and ( to, ³, and à í.);

2) ü è ê ¿ and ó ç ì ì, é ä and ÿ ¿ ³ ó ó;

3) å ÿ ³ ü â à ³ î ³ î à, é à and à.

È î ³ ¿ ³ ó and î 3-uh:

- à ü ü é ð, º ì ¿ ³;

- à ü ÿ à ³ è And â ³, ó ³ î, ó ³ õ;

- ³ ü ç 2-u ð. À ³ õ é à ç ì and ³ î â à ³;

- å ¿ ³ º º º þ î, î å ç ì ¿ ¿ ³;

- ÿ ó and and ÿ ÿ à ³ and and þ ÿ ,, and ç ì ò ç ê.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ =à =

ÿ ¿ and î 3-x

 1. Ò Ͳ Ҳ ί À ί IJ È Â ʲ Ó ²ֲ
  Ò Ͳ Ҳ ί À ί IJ È Â ʲ Ó
 2. Ê ¿ ³ à
  Ê ¿ ³
 3. ü î î ó and ó ¿ à ³
  É é ä ÿ ç ç 㳿 Ü â õ :õ :ê: ¿, è, à. å ÿ î ó and ÿ ó ÿ (384–322 ð on í.å.), é â and And ó and ê â ¿ . É â ¿ é ò - é ä þ î "³
 4. to and and of 3-h
  Ì î î à à ü ó ó ó è é ³ è. ³ä î, ê é º é é ä ³ And ü ü ÿ . And. ó ³ ÿ õ é ¿ ³ - à à ¿ and ÿ î ó. à è ó ³ à
 5. É ê and ä 3 î 7 â
  And and â and ÿ a ³ â õ. and î ÿ º î ó, ÿ ç õ â é à ó î, à î and and and. ÿ î ó ü î ó ». à é
 6. Ê ¿ ³ è 3–7 â
  É ê ÿ ì and and ç and é, î, ç and. And þ and ó ³ and ³ ü ¿ ³ ³. ÿ à ì õ ÿ à ó õ í. å å º ³ And ÿ ÿ and ì, î ü þ ó
 7. Î ̒ Ҳ È Î 7 ʲÂ
  Ê ̒ Ҳ È Î 7
 8. à ¿ ³ and î ó
  É ê ü é ï ó ó ¿ ³, à ê ÿ. à ü, à º ÿ ì and é and and and, î î ó and on a a  and ó é ³, î º î ó þ. ÿ ¿ ³
 9. Ê õ â and ä ÿ î 7 â
  ó ÿ ÿ î ó ³ 2–3 ì î î ÿ î ÿ - à, and î ó. ó ³ ê ÿ ,è, and ³ And ç and. ó ³ à º and à ,Î, ³ ü é ü ó ³. é à ó ³ and õ
 10. È È ²Ä ß 7 ʲÂ
  È È ²Ä ß Î 7
 11. ß ²Ä ß 7 ʲÂ
  ß ²Ä ß Î 7
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com